DETAIL KURZU

IFRS Akadémia 2019/2020

Od:

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Čo je IFRS Akadémia?

  • Študijný program v trvaní 10 školiacich dní, ktorý komplexne pokrýva problematiku IFRS.
  • Jednotlivé moduly je možné absolvovať ako celok, alebo ich podľa oblasti záujmu ľubovoľne skombinovať do 5 vybraných okruhov.
  • Cieľom školenia je ozrejmiť teóriu a aplikovať ju na konkréte príklady a prípadové štúdie.
Obsah kurzu

Študijný program

Deň 1

9. apríl 2019

Úvod do IFRS

Koncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierky

IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky

IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka

Deň 2

28. máj 2019

IAS 2 Zásoby

IAS 11 Zmluvy o zhotovení

IAS 18 Výnosy

IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

Deň 3

20. jún 2019

IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

IAS 38 Nehmotný majetok

IAS 40 Investičný nehnuteľný majetok

Deň 4

19. september 2019

IAS 17 Lízingy

IAS 20 Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky

IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností

Deň 5

15. október 2019

IAS 36 Zníženie hodnoty majetku

IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou

Deň 6

12. november 2019

IAS 12 Dane z príjmov

IFRIC 21 Dane a poplatky

IAS 10 Udalosti po súvahovom dni

IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva

Deň 7

10. december 2019

IAS 19 Zamestnanecké požitky

IAS 24 Zverejnenia o spriaznených osobách

IAS 33 Zisk na akciu

IFRS 2 Platby na základe podielov

IFRS 8 Prevádzkové segmenty

Deň 8

21. január 2020

IAS 32 Fin. nástroje: Prezentácia

IAS 39 Fin. nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

IFRS 7 Fin. nástroje: Zverejňovanie

IFRS 9 Finančné nástroje

Deň 9

13. február 2020

IAS 27 Podnikové kombinácie a konsolidácia

IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka

IFRS 3 Podnikové kombinácie

IAS 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikov

IAS 21 Vplyvy zmien kurzov cudzích mien

Deň 10

10. marec 2020

IFRS 11 Spoločné dohody

IFRS 12 Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách

IAS 7 Výkazy peňažných tokov

IFRS 1 Prvá aplikácia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Cieľová skupina

Pre koho je IFRS Akadémia určená?

  • Pre špecialistov z oblasti účtovníctva a financií, ktorí potrebujú získať komplexný prehľad o IFRS.
  • Pre finančných manažérov, ktorí majú záujem zdieľať skúsenosti s kolegami z iných odvetví.
  • Pre tých, ktorí uprednostňujú štúdium IFRS v slovenskom jazyku.
Poznámka k cene

Pri objednaní 5 ľubovoľných modulov je cena programu 990 EUR + DPH. Pri včasnej registrácii do 18. decembra 2018 je cena 1 150 EUR + DPH (platí len pre 10 plných modulov).

Kontaktná osoba

Radoslav Blahuta, Obchodný reprezentant Akadémie
+421 910 420 818
radoslav.blahuta@pwc.com

Hodnotenie
Organizátor