Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení plynúcich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Seminár je zameraný na uplatňovanie zrážkovej dane z príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré plynú od subjektov farmaceutického trhu (tzv. držiteľov, resp. farmaceutických spoločností). Vychádza pritom z aktuálnej právnej úpravy, reflektuje na zmeny po 1.1.2016 a zameriava sa na praktické problémy súvisiace s uplatňovaním zrážkovej dane. Vzhľadom na pretrvávajúce ťažkosti s uplatňovaním týchto pravidiel ponúka seminár systematický prehľad platných a účinných daňových pravidiel, s cieľom vysvetliť fungovanie osobitného režimu zrážkovej dane. Seminár ponúka tiež vysvetlenie oznámení voči Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) a rozdiely oproti zrážkovej dani. Zdaňovanie zrážkovou daňou sa dotýka veľmi širokého okruhu subjektov a zahŕňa predovšetkým tieto kategórie osôb:

 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (napr. nemocnice, súkromné ambulancie, lekárne a pod.),
 • zdravotnícki pracovníci (napr. lekári, zubní lekári, zdravotné sestry, farmaceuti, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, laboranti, dentálni hygienici, zdravotnícki záchranári, maséri, sanitári a pod.),
 • zamestnanci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (t.j. aj zamestnanci ktorí nie sú zdravotníckymi pracovníkmi, napr. účtovníci, administratívni pracovníci, technickí zamestnanci a pod.).

Na príjmy týchto subjektov od subjektov farmaceutického trhu (od tzv. držiteľov resp. farmaceutických spoločností) sa vzťahuje zrážková daň. Seminár sa zameriava aj na výnimky z uplatnenia zrážkovej dane a na riešenie sporných situácií.

Pravidlá zrážkovej dane sa uplatňujú aj na všetky prípady nepriameho poskytnutia plnení prostredníctvom tretích osôb (napr. prostredníctvom obchodnej spoločnosti – súkromnej ambulancie). Každý zdravotnícky pracovník by mal preto poznať základné pravidlá zrážkovej dane, aby mohol riadne a včas splniť svoje daňové povinnosti.

Poznanie pravidiel zrážkovej dane je dôležité nielen v súvislosti s nepeňažnými plneniami (pri ktorých daň platí priamo zdravotnícky pracovník) ale aj v súvislosti s peňažným plneniami (aj keď daň platí držiteľ, táto povinnosť sa môže preniesť napr. na súkromnú ambulanciu, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo aj na samotného poskytovateľa ak prijíma plnenia zo zahraničia).

Seminár je určený pre všetkých poskytovateľov, ich zamestnancov a zdravotníckych pracovníkov a ponúka základný rozbor problematiky, vysvetlenie pojmov, základných povinností voči správcovi dane, rozbor najčastejších problémov a praktické rady ako sa vyhnúť porušeniu daňových predpisov.

Cieľová skupina

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti – nemocnice, lekári, lekárne, farmafirmy a ich distribučné spoločnosti, daňoví poradcovia, audítori, účtovníci

Obsahová náplň

 • Úvod do zrážkovej dane
 • Povinné subjekty – vysvetlenie základných pojmov (držiteľ, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zamestnanec poskytovateľa a zdravotnícky pracovník)
 • Zrážková daň vs. oznamovacia povinnosť voči NCZI
 • Zdaňovanie peňažných plnení
 • Zdaňovanie nepeňažných plnení
 • Zdaňovanie plnení poskytnutých cez tretiu osobu
 • Peňažné a nepeňažné plnenia plynúce zo zahraničia
 • Riešenie problémov a praktické rady ako si správne splniť svoje daňové povinnosti
 • Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape