Bratislava

IFRS / US GAAP

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Od roku 1997 svetové účtovníctvo slúži najnáročnejším účastníkom, ktorý vedľa štandardov IFRS alebo US GAAP tiež zaujíma, ako pravidlá aplikovať v prostredí nadnárodných spoločností, pokiaľ sa na IFRS alebo US GAAP pozerá samostatne, každý z nich má svoje silné a slabé miesta. US GAAP vďaka svojmu rozsahu je tak špecifický, že celkový zmysel jeho požiadavky sa môže stať neuchopiteľný. Vďaka tomu, že IFRS musí byť medzinárodne zrozumiteľný, občas pôsobí vágnym a abstraktným dojmom, a to obzvlášť pokiaľ jeho preklad nie je dobrý. Spoločne však IFRS a US GAAP tvoria akýsi symbiotický pár. V tých miestach, kde sa US GAAP stráca v podrobnostiach, IFRS ponúka prehľad. V miestach, kde je IFRS tak obecný, že nie je jasné, aké sú jeho požiadavky, US GAAP neponecháva žiadny priestor pre pochybnosti o správnom riešení.

Prvý cieľ seminára je preto ukázať, ako sa znalosť jedného systému dá využiť pri aplikácii druhého. Druhý cieľ seminára je ukázať, ako tvoriť a aplikovať odborný úsudok tak, aby sa dal ľahko obhájiť nie len u vedenia spoločnosti, ale tiež pri audite či inej kontrole.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre účtovníkov, kontrolórov a finančných riaditeľov firiem aplikujúcich US GAAP a/alebo IFRS na území Slovenskej republiky. Seminár tiež bežne navštevujú audítori a pracovníci poradenských firiem.

Obsahová náplň

 • úvod do problematiky: cieľ, užívatelia, koncepty, postupy a klasifikácie, ocenenia a reálna hodnota
 • peniaze, peňažné ekvivalenty, krátkodobé investície
 • pohľadávky, zmluvný majetok, väzba na nová pravidla pre výnosy (IFRS 15)
 • náklady budúcich období, výnosy budúcich období, dohadné položky a ďalší akruál
 • výroba, zásoby, náklady na predaný tovar
 • uznávanie výnosov (základy)
 • hmotný majetok: triedy a skupiny, ocenenie, úroky, rezervy, komponenty, odpisy
 • nehmotný majetok: triedy a skupiny, ocenenie, goodwill, leasing (nová pravidla, IFRS 16)
 • záväzky, záväzky z obchodného styku, dlhodobé záväzky, rezervy
 • vlastný kapitál, vložený kapitál, nerozdelený zisk, kumulácie úplného výsledku
 • výsledovka, náklady na predaj, účelové náklady, výskum a vývoj, služby, projektové účtovníctvo

Študijný materiál: Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom v rozsahu cca 200 strán.

Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: anglickej a českej. Na konci seminára účastníci obdržia Osvedčenie o jeho absolvovaní.

Termíny kurzov

10.11.2016 - 11.11.2016

1011112016

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ladislav Rau, Ing.
tel: +421 2/634 523 29
mobil: +421 904 683 626
e-mail: mentis@mentis.sk

Adresa
Bratislava, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/634 523 29
email: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk

Adresa
MENTIS s.r.o.
Pečnianska 3, Bratislava Zobraziť na mape