Kurz: Interný audit systému kvality laboratória podľa EN ISO/IEC 17025:2005

Popis kurzu

Objasniť účastníkom tréningu požiadavky na systém kvality laboratória definované v norme ISO 17025. Objasnenie zahŕňa vysvetlenie praktickej interpretácie týchto požiadaviek, ich významu, možnej aplikácie a predovšetkým cieľa a spôsobu ich auditovania vrátane najčastejších nezhôd a nedostatkov, spôsobe ich indikácie a riešenia. Súčasťou tréningu bude vysvetlenie aj relevantných požiadaviek normy EN ISO 19011:2011 na výkon interných auditov. Počas tréningu budú formou modelových cvičení analyzované nezhody z praxe, účastníci sa naučia pripraviť audit vrátane audítorských dotazníkov, spracovať plán auditu, správu z auditu, viesť úvodné i záverečné stretnutie. Súčasťou tréningu bude aj modelový interný audit a tzv. vertikálny audit, ktorý sa využíva pri posudzovaní dodržiavania konkrétnych špecifických pracovných postupov, resp. postupov a metód skúšania.Obsah kurzu

Program: 1.deň
7.30 – 8.00 Príchod a prezentácia účastníkov 8.00 – 11.30 Rozsah použitia ISO/IEC 17025 a štruktúra požiadaviek normy Požiadavky na manažment
11.30 – 12.30 Obed 12.30 – 13.30 Modelové cvičenie 1 – Analýza zistení I (kap. 4 ISO/IEC 17025) 13.30 – 15.30 Typy auditov a všeobecné zásady vykonávania interných auditov
Manažérstvo programu auditov
Výkon interného auditu – rozbor jednotlivých fáz
Podporné informácie pre audítorov
Modelové cvičenie 2 – Príprava plánu auditu a audítorského dotazníka 15.30 – 16.00 Záver prvého dňa

2.deň
8.00 – 12.00 Technické požiadavky ISO/IEC 17025
Modelové cvičenie 3 – Analýza zistení II (kap. 5 ISO/IEC 17025)
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 14.00 Modelové cvičenie 4 – Posúdenie prípadových štúdií
14.00 – 15.00 Modelové cvičenie 5 – Audit v prevádzke (hranie rolí)
15.00 – 16.00 Kontrolný test a ukončenie tréninguCieľová skupina

Povinnosťou všetkých laboratórií akreditovaných podľa normy EN ISO/IEC 17025:2005 je udržiavať funkčný systém kvality laboratória podľa požiadaviek predmetnej normy. Súčasťou tohto systému kvality je aj výkon interných auditov, ktoré musia byť pravidelne vykonávané spôsobilými internými audítormi. Ak je audit vykonávaný kompetentným personálom, je zároveň efektívnym kontrolným mechanizmom laboratória a účinnou prevenciou nezhôd, ktoré by mohli byť identifikované neskôr počas posudzovania akreditačným orgánom. Preto Vám spoločnosť ASTRAIA® ponúka tréning interných audítorov systému kvality laboratória, na základe ktorého získate potrebné teoretické poznatky k výkonu auditov doplnené praktickými cvičeniami zameranými na osvojenie si zručností potrebných na efektívny výkon týchto auditov.Certifikát

osvedčenie s neobmedzenou platnosťouKontaktná osoba

Henrieta Mullerová
+421 905 866 663
skolenia@astraia.sk


Organizátor