Príprava a riadenie projektov - Modul A/ Príprava projektovej žiadosti

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Vzdelávací program „Príprava a riadenie projektov“ je modulovo zostavený vzdelávací program, ktorý vedie k rozšíreniu a/alebo prehĺbeniu existujúcich zručností účastníka v oblasti prípravy a riadenia projektov. Modul A – Príprava projektovej žiadosti je zameraný na vypracovanie projektu metodikou logického rámca a zahŕňa dve fázy projektového cyklu. V analytickej fáze sa identifikujú hlavné príčiny definovaného problému, ktorý bude projekt riešiť. V plánovacej fáze sa informácie zistené analýzami spoja do kompletnej žiadosti spolu s plánom aktivít a s rozpočtom. Absolventi Modulu A získajú informácie o programovacom období 2014–2020, jeho cieľoch a nástrojoch. Naučia sa zostaviť projekty, ktoré budú vychádzať zo skutočných potrieb zvolenej cieľovej skupiny, budú vytvárané v partnerstvách, ktoré sú zárukou udržateľnosti projektu do budúcnosti a budú skutočne prispievať k rozvoju regiónu, ktorý je v projekte riešený.

Dôležitým prvkom programu je jeho interaktivita, ktorá je zabezpečená prípadovými štúdiami, príkladmi z praxe, diskusiami, prácou v skupinách a prezentáciou výsledkov. Účastníci sa dozvedia teóriu riadenia projektového cyklu a jednotlivé kroky prípravy projektov si vyskúšajú priamo na svojich projektových témach. Špeciálny čas je vyčlenený na prácu s konkrétnymi projektovými prihláškami a na diskusiu o aktuálnych možnostiach čerpania finančných zdrojov z fondov EÚ resp. z iných zdrojov.

Modul A – príprava projekovej žiadosti je 3,5 dňový kurz a stojí 245 Eur.

Cieľová skupina

Vzdelávací program je určený:

  • projektovým manažérom v štátnej správe, v súkromných podnikoch alebo mimovládnych organizáciách, ktorí pracujú s európskymi fondmi buď na strane riadiaceho orgánu (programovanie), alebo na strane žiadateľa:
  • riaditeľom/zástupcom ZŠ, stredných škôl, DSS a iných vzdelávacích a sociálnych zariadení oprávnených na čerpanie štrukturálnych fondov
  • vysokoškolským učiteľom zapojeným do prípravy a realizácie vzdelávacích a výskumných projektov
  • pracovníkom samospráv na rôznych oddeleniach, kde sa využívajú európske fondy
  • pracovníkom štátnej správy, ktorí sa zaoberajú manažovaním európskych fondov (programovanie)
  • pre stredný a nižší manažment v malých a stredných podnikoch
  • vo všeobecnosti každému záujemcovi, ktorý si chce osvojiť metódu prípravy projektov s cieľom zvýšiť svoje pracovné zručnosti
  • vzdelávací program je vhodný pre začiatočníkov v projektovom manažmente, ako aj pre skúsenejších manažérov, ktorí majú záujem aktualizovať si svoje zručnosti
  • bežná skupina vo vzdelávacom programe má do 15 členov

Obsahová náplň

A1/ Programové obdobie 2014–2020, stratégia Európa 2020, Spoločný strategický rámec, Partnerská dohoda na roky 2014–2020, operačné programy A2/ Čo je projekt, parametre projektu, vzťah projekt-program-politika, programovanie, projektový cyklus A3/ Fázy projektu – analytická fáza prípravy projektu – analýza kľúčových hráčov, analýza problémov, analýza cieľov a stratégií A4/ Analýza potrieb, analýza rizík A5/ Fázy projektu – fáza formulácie projektového zámeru – zostavenie logickej matice – stanovenie indikátorov A6/ Fázy projektu – plánovacia fáza – príprava plánu aktivít formou Ganttovej schémy a formou pracovných balíkov A7/ Plánovacia fáza – príprava rozpočtu A8/ Zostavenie projektovej žiadosti a podanie žiadosti online – A9/ Hodnotiace a výberové kritéria projektov

Lektor:
PhDr. Zuzana Štefániková

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu akreditované MŠVVŠ SR

Termíny kurzov

10.04.2018 - 13.04.2018

uzávierka prihlášok je 5.4.2018

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Zuzana Štefániková
tel:
02/4497 *** zobraziť

mobil:
+421 910 128 *** zobraziť

email:
zuzana.stefanikova@... zobraziť


Adresa
Prostredná 64, 900 21 Svätý Jur

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02/4497 *** zobraziť

email:
ainova@... zobraziť

web: www.ainova.sk

Adresa
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A, Svätý Jur Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)