Zostavenie účtovnej závierky

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Obsah: ZÁVIERKA V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE

  1. Právne predpisy upravujúce účtovníctvo a účtovnú závierku
  2. Inventarizácia zostatkov účtov
  3. Povinnosti účtovných jednotiek súvisiace s uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky

3a. Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania  

Cieľová skupina

Cieľom školenia je bezproblémové zvládnutie účtovnej závierky v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Oboznámite sa so základnými postupmi, samotným zostavením účtovnej závierky a vykonaním všetkých procesov v zmysle platnej úpravy.

Lektori majú bohaté skúsenosti v odbore a vedú účtovníctvo pre viacero firiem.

Obsahová náplň

3b. Úprava ocenenia majetku a záväzkov na základe výsledkov inventarizácie podľa § 26 zákona a jej zaúčtovanie 3c. Zmena ocenenia majetku a záväzkov na reálnu hodnotu podľa § 27 zákona a jej zaúčtovanie 3d. Účtovné prípady, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným obdobím, najmä nevyfakturované dodávky, tvorba a použitie zákonných a ostatných rezerv, časové rozlíšenie nákladov a výnosov 3e. Ostatné závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady podľa § 2a postupov účtovania 3f. Kontrola účtovných a daňových odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov 3g. Zostavenie výkazu cash flow priamou metódou s precvičením na príkladoch

  1. Záverečné uzávierkové práce – vyčíslenie a zaúčtovanie splatnej a odloženej dane z príjmov, uzavretie účtov hlavnej knihy
  2. Individuálna účtovná závierka

5a. zákonné požiadavky na zostavenie a predkladanie individuálnej účtovnej závierky – súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok vrátane prehľadu peňažných tokov 5b. vyhotovenie výročnej správy 5c. schvaľovanie a zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy podľa zákona

Vyberte si vhodný termín pre Vaše školenie závierky PODVOJNOM účtovníctve.

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nela Smandrová
tel: +421 2/554 225 88
mobil: +421 948 399 388, +421 904 363 697
e-mail: jaspis@jaspis.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/554 225 88, +421 948 399 388
mobil: +421 948 399 388
email: jaspis@jaspis.sk
web: www.jaspis.sk

Adresa
Agentúra JASPIS s.r.o.
Škultétyho 5, Bratislava Zobraziť na mape