Novely Obchodného zákonníka – jednoduchá akciová spoločnosť, diskvalifikácie členov štatutárnych orgánov a kríza

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Novely Obchodného zákonníka vykonané zákonmi č. 87/2015 Z.z. a 361/2015 Z.z. priniesli podstatné zmeny týkajúce sa obsahu povinností štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ktoré sú povinné sledovať ekonomický stav spoločnosti vo väzbe na existenciu stavu krízy a úpadku. Nedôsledné plnenie týchto povinností môže viesť k zápisu týchto osôb v registri diskvalifikácií, čo predstavuje prekážku vo výkone týchto funkcií aj v iných obchodných spoločnostiach.

Od 1.1.2016 sa novelou vykonanou zákonom č . 389/2015 Z.z. zavádza nový typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie, ktorá významne zjednodušuje využitie formy akciovej spoločnosti, keďže umožňuje jej založenie s minimálnym základným imaním 1 EUR. Jej fungovanie sa však od fungovania štandardnej akciovej spoločnosti v mnohých ohľadom výrazne odlišuje. Cieľom seminára je vysvetliť novelizovanú právnu úpravu a upozorniť na jej nedostatky a prípadné aplikačné problémy.

Cieľová skupina

Štatutárne orgány v akciových spoločnostiach a spoločnostiach s ručením obmedzeným, spoločníci, firemní/podnikoví právnici, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

Jednoduchá spoločnosť na akcie
- rozdiel v úprave akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie
- osobitosti akcií emitovaných jednoduchou spoločnosťou na akcie
- osobitné práva akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie – právo pridať sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií, právo požadovať nadobudnutie akcií
- osobitosti orgánov jednoduchej spoločnosti na akcie a ich fungovania
- možnosti transformácie jednoduchej spoločnosti na akcie

Inštitút diskvalifikácie členov štatutárnych orgánov, členov dozornej rady a prokuristov
- povinnosti štatutárov pri riadení spoločnosti, princíp zodpovednosti štatutárnych orgánov
- obchodné vedenie spoločnosti
- rozdiel v postavení štatutárneho orgánu a prokuristu,
povinnosti štatutárnych orgánov podľa úpravy konkurzného práva
- definícia nového inštitútu diskvalifikácie, očakávané aplikačné problémy, register diskvalifikácií, väzba na trestný zákon
- vzdanie sa funkcie člena štatutárneho orgánu

Spoločnosť v kríze
- zavedenie pojmu „kríza“ v obchodnom zákonníku,
- povinnosti štatutárnych orgánov v kríze, opatrenia v kríze
- definícia „plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje“ pre spoločnosti v kríze
- zákaz vrátenia vkladov
- väzba OBZ a novej úpravy v ZKR
- prevod obchodných podielov v s.r.o

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape