Bratislava

CENOVÁ POLITIKA FIRMY - TVORBA CIEN A NÁKLADOVÉ KALKULÁCIE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť manažérom a pracovníkom v oblasti personalistiky a HR potrebný prehľad o postupoch zavádzania systémov hodnotenia výkonnosti a stanovovaní osobných nákladov vo väzbe na finančný plán a finančné riadenie firmy. V rámci seminára bude popísaný systém tvorby výkonnostného systému odmeňovania, stanovovanie fixnej a variabilnej zložky mzdy a ukazovatele súvisiace s ľudskými zdrojmi. Osobitnou témou bude moderný prístup k riadeniu ľudských zdrojov na báze HR Scorecard, ktorý je veľmi úzko prepojený na systém Balanced Scorecard – BSC. Zámerom vzdelávania je ukázať, ako si môžu firmy vytvoriť alebo zdokonaliť systém hodnotenia výkonnosti a systém odmeňovania zamestnancov. V rámci seminára bude objasnená aj problematika hodnotia organizácia na báze výkonnosti zamestnancov a výpočet kvalifikačnej úrovne firmy s cieľom zabezpečiť jej rast.

Cieľová skupina

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a manažérom ľudských zdrojov, ktorí sa zaoberajú systémami hodnotenia výkonnosti zamestnancov a organizácie.

Obsahová náplň

  • Základné východiská v tvorbe systémov hodnotenia a odmeňovania – finančný plán a plánovanie počtu a výšky osobných nákladov.
  • Osobné náklady v ekonomike firmy a výkonnosť zamestnancov. Základné zložky mzdy – fixná a variabilná. Členenie variabilnej zložky mzdy.
  • Kľúčové ukazovatele výkonnosti a ich výpočet. Výkonnostná karta zamestnanca a cieľové odmeny.
  • Hodnotenie výkonnosti zamestnancov a organizácie. HR Scorecard a karta výkonnosti zamestnanca.
  • HR Scorecard a Balanced Scorecard – odmeňovanie na cieľovom prístupe s akceptovaním prvkov strategického riadenia podniku.
  • Aká je bonita (rating) Vašej firmy v indexe podnikateľa a ako ju možno efektívne riadiť. Zvyšovanie bonity firmy riadením výkonnosti zamestnancov.

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ladislav Rau
tel: +421 2/634 523 29
mobil: +421 904 683 626
e-mail: mentis@mentis.sk

Adresa
Pečnianska 3, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/634 523 29
email: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk

Adresa
MENTIS s.r.o.
Pečnianska 3, Bratislava Zobraziť na mape