Bratislava - mestská časť Nové mesto

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7. 2016

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Miesto konania: Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava
  • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava
  • Organizátor: BPM Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom informácie o druhoch trestov a ochranných opatrení ukladaných právnickým osobám, postupoch orgánov činných v trestnom konaní a súdov podľa novoprijatého zákona o trestnej zodpovednosti. .právnických osôb s účinnosťou od 1. júla 2016.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť

Obsahová náplň

1. Pojem trestnej zodpovednosti právnických osôb (trestné právo a jeho postavenie v systéme verejného práva, pojem právnická osoba a vyvodzovanie trestnej zodpovednosti voči právnickej osobe ako nový koncept v kontinentálnom systéme práva, pojem trestnej zodpovednosti a možné prístupy riešenia v rámci Európskej únie voči právnickým osobám)

2. Historické aspekty zavádzania trestnej zodpovednosti právnických osôb v kontinentálnom právnom prostredí a v Slovenskej republike (prehľad doterajších snáh o zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky, rozbor platnej úpravy – pseudo trestná zodpovednosť právnických osôb z roku 2010 a jej úskalia)

3. Hmotnoprávna úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb (nový zákon) (rozbor druhov konaní a osôb, ktorých konaním vzniká trestná zodpovednosť právnickej osoby; materiálny korektív pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti právnických osôb založenej na konaní zamestnanca; katalóg trestných činov u ktorých vzniká trestná zodpovednosť právnických osôb)

4. Druhy trestov (predstavenie jednotlivých druhov trestov, ktoré súd môže uložiť právnickej osobe; vysvetlenie ich podstaty a dopadov na odsúdenú právnickú osobu; základné zásady pre ukladanie trestov, ktoré súd zohľadní pri určovaní druhu a výšku trestu pre právnickú osobu)

5. Procesnoprávna úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb (zastupovanie právnickej osoby v trestnom konaní; vzťah správneho konania a trestného konania o tom istom skutku tej istej právnickej osoby; Zmena, zrušenie a zánik právnickej osoby v rámci vedenia trestného konania, obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia v trestnom konaní)

6. Dopady zavedenia právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb (pojem bezúhonnosti u právnickej osoby a dopady straty bezúhonnosti právnickej osoby na jej ďalšiu činnosť)

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)