Prezentácia v manažérskej praxi

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prezentovanie a prezentácia sú v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou pracovného života manažéra.

Kurz zohľadňuje multidimenzionálny aspekt prezentácie v manažérskej praxi. Okrem teoretických východísk je zameraný aj na praktické ukážky a nácvik prezentácie, ktorá je odrazom odbornej erudície manažéra a tiež sily značky organizácie na trhu vo vzťahu ku konkurencii.

Cieľom kurzu je oboznámiť manažérov so základnou terminológiou z oblasti prezentácie a prezentačných spôsobilostí. Identifikovať silné a slabé stránky individuálnej prezentácie a prezentácie podniku, organizácie. Pripraviť prezentáciu podľa pravidiel efektívnej komunikácie s cieľovými publikami.

Cieľová skupina

Manažéri podnikov a organizácií.

Obsahová náplň

1. deň

Kľúčové pojmy: zručnosť, schopnosť, spôsobilosť

Prezentačné spôsobilosti – čo všetko k nim patrí?

Prezentácia v podnikovej, organizačnej praxi – kde všade sa požíva?

Prezentácia: obsah, prejav, dizajn

Fázy prezentácie: prípravná, realizačná, kontrolná

Argumentačný text, persuázia – prečo sú dôležité?

2. deň

Pravidlá presvedčivej komunikácie

Prezentujúci – čo sa od neho očakáva?

Cieľové skupiny – aké sú a aké majú očakávania?

Prezentácia ako umenie

Individuálna prezentácia

Prezentácia podniku, organizácie

Lektor:
PhDr. Martina Ferencová, PhD., PhD.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Slávka Skurkaiová
mobil: +421 949 00 719
e-mail: training@vincotte.sk

Adresa
Letná 27, 04001 Košice