Aktuálne zmeny v dedičskom konaní

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Rekodifikácia civilného práva v SR účinná od 1.7.2016 zasiahla svojimi zmenami a „novotami“, samozrejme, aj do konania o dedičstve. Hoci konanie o dedičstve patrí k typickým mimosporovým konaniam, ovládaných zásadou oficiality a vyšetrovacou zásadou a je upravené v CMP, je potrebné zjavne vnímať aj nevyhnutnú prepojenosť s ustanoveniami CSP, a to vo viacerých podobách ich vzájomných vzťahov. Postavenie notára ako súdneho komisára, so zavedením ich decíznej právomoci, znamená pre notárov väčšie právomoci, no aj ich povinnosti. Konanie o dedičstve, ako jedno z osobitých mimosporových súdnych konaní, má svoje špecifiká a nuansy a tieto vyplývajú z nosných princípov, na ktorých toto konanie o dedičstve stojí, z osobitného subjektu s decíznou právomocou, notára, ktorý je sudcom v konaní o dedičstve alebo z osobitostí odvolania voči uzneseniam vydaným notárom či z osobitnej účinnosti tejto normy na už začaté konania o dedičstve. Novinky priniesla aj novela Spravovacieho a kancelárskeho poriadku, ktorá sa dotkla samotnej techniky konania o dedičstve . Najpálčivejšie témy, ako sú cezhraničné dedenie či predĺžené dedičstvo a spôsoby jeho riešenia si zasluhujú osobitnú pozornosť, práve aj kvôli zmenám účinným od 17.8.2015 a od 1.7.2016. Seminár je koncipovaný na praktických príkladoch a reálnych prípadoch z praxe.

Cieľová skupina

notári, advokáti, koncipienti, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, právnici firiem, štátnych inštitúcií, samosprávy, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

 • Konanie o dedičstve podľa CMP, začatie konania
  • Systematika noriem v konaní o dedičstve
  • Princípy a zásady v konaní o dedičstve
  • Vzťah CSP a CMP v konaní o dedičstve
  • Právomoc slovenského súdu, cezhraničné dedenie
  • Príslušnosť súdu v konaní o dedičstve
  • Súd a súdny komisár v konaní o dedičstve
  • Účastníci v konaní o dedičstve
 • Konanie o dedičstve podľa CMP, dokazovanie, predbežné šetrenie
  • Zistenie dedičov, sporné dedičské právo
  • Súpis majetku a dlhov, ich spornosť
  • Všeobecná hodnota majetku…
  • Zastavenie konania
 • Konanie o dedičstve podľa CMP, prejednanie veci, rozhodnutia
  • Upovedomenie o dedičskom práve
  • Pojednávanie
  • Vyporiadanie BSM, Vyporiadanie dedičstva
  • Uznesenia v konaní o dedičstve, právoplatnosť a vykonateľnosť
  • Vyporiadanie predĺženého dedičstva, likvidácia dedičstva
  • Trovy konania o dedičstve
  • Doručovanie v konaní o dedičstve
 • Európske osvedčenie o dedičstve a cezhraničné dedenie podľa kolíznych noriem
  • Právomoc podľa Nariadenia EÚ č. 650/2012
  • Rozhodné právo podľa Nariadenia EÚ č. 650/2012
  • Systematika hierarchie
  • Odvolanie voči úkonom notára, súdneho komisára
 • Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape