Bratislava

EKONOMIKA PRE NEFINANČNÝCH MANAŽÉROV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

Cieľová skupina

Seminár je určený začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou – finančným analytikom  a podnikateľom, ktorí sa zaoberajú posudzovaním zdravia firmy, monitorovaním ukazovateľov a ich využívaním pri riadení firmy.

Obsahová náplň

Podstata podnikania:

 • Ciele firmy – stratégia,
 • Maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty
 • Životný cyklus firmy
 • Prevádzkový cyklus

Podnikateľský zámer:

 • Zjednodušená stratégia firmy
 • Cenová politika

Účtovné výkazy – základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy:

 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow
 • Logické väzby medzi účtovnými výkazmi

Finančná analýza a základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:

 • Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti
 • Sústava finančných ukazovateľov – ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadlženosti a ich interpretácia
 • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov

Finančná pozícia firmy:

 • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy
 • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti

Riešenie a ekonomická interpretácia prípadovej štúdie:

 • Silné a slabé stránky ekonomického vývoja firmy (SWOT analýza)
 • Hodnotenie bonity firmy
 • Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy

Termíny kurzov

10.05.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ladislav Rau
tel:
+421 2/634 523 *** zobraziť

mobil:
+421 904 683 *** zobraziť

email:
mentis@... zobraziť


Adresa
Pečnianska 3, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/634 523 *** zobraziť

email:
mentis@... zobraziť

web: www.mentis.sk

Adresa
MENTIS s.r.o.
Pečnianska 3, Bratislava Zobraziť na mape