Judikatúra v otázkach vecných práv k nehnuteľnostiam

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Rok 2016 je nepochybne predovšetkým rokom zásadných zmien procesných predpisov. Stále však platí, že ani dôkladná znalosť procesnej úpravy nezabezpečí dosiahnutie súdnej ochrany bez zodpovedajúceho hmotnoprávneho základu. Práve v zmysle aktuálnych procesných pravidiel vzrastá význam judikatúry a schopnosti ju náležite „čítať“ a používať. Nosnou časťou seminára bude oboznámenie najnovších súdnych rozhodnutí publikovaných v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR týkajúcich sa nehnuteľností v ich širších súvislostiach a pripomenutie „starších“ zásadných (aj nepublikovaných) rozhodnutí. Tento seminár možno označiť ako „2. vydanie“ seminára organizovaného v apríli t.r. Okrem zhrnutia rozhodujúcej časti prvotnej prezentácie pribudnú informácie o aktuálne vydaných rozhodnutiach a prvé praktické poznatky z aplikácie nových procesných kódexov.

Účasť na seminári s lektorom – sudcom, ktorý má rozsiahle skúsenosti s danou problematikou zo súdnej praxe, prispeje nielen k rozšíreniu odborných poznatkov, ale ponúkne priestor aj pre diskusiu a vzájomnú výmenu právnych názorov.

Cieľová skupina

advokáti, koncipienti, notári, exekútori, správcovia konkurzných podstát, právnici firiem, štátnych inštitúcií, samosprávy, právnická verejnosť

Obsahová náplň

 • Úvod
 • Judikatúra v právnej argumentácii a v súdnych rozhodnutiach
 • Dobromyseľnosť držby ako podmienka nadobudnutia nehnuteľnosti vydržaním
 • Zrušenie § 2 až § 9 zákona č. 293/1992 Zb. pred uplynutím 10 rokov od vydania osvedčení v zmysle označeného zákona
 • Skutkový omyl a vydržanie
 • Kolízia civilnoprávnej ochrany a správneho práva
 • Smrť prevodcu nehnuteľnosti pred rozhodnutím o vklade
 • Stavby na cudzom pozemku
 • Predkupné právo spoluvlastníka
 • Neznámi vlastníci v sporovom konaní
 • Základné informácie o vedení nehnuteľností v pozemkovej knihe a súvislosti s katastrom nehnuteľností
 • Diskusia

Termíny kurzov

05.12.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

Adresa
APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape