Kurz: Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2018

Popis kurzu

K problematike účtovania vo výrobnej spoločnosti neodmysliteľne patrí účtovanie, varianty evidencie a oceňovania nedokončenej výroby, výrobkov a polotovarov, vrátane konštrukcie a použitia kalkulačných vzorcov, a tiež účtovanie opravných položiek k zásobám či správna a efektívna inventarizácia zásob. Majte účtovníctvo vedené v súlade s platnou legislatívnou úpravou a vyhnite sa problémom a sankciám. Školenia prebiehajú v malých skupinách maximálne 10 zákazníkov, pričom garantujeme individuálny prístup a možnosť konzultácie.Obsah kurzu

 • Vymedzenie pojmu zásoby v slovenskej legislatíve.
 • Možnosti, varianty, úroveň a spôsob oceňovania:
 • zásob obstaraných externe,
 • zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
 • zásob vytvorených vnútropodnikovou aktiváciou,
 • zásob drobného majetku.
 • Organizácia skladu a skladové hospodárstvo, možnosti a povinnosti vyplývajúce z legislatívy.
 • Podstata, povinnosti, rozdiely a možnosti spôsobu „A“ a „B“ evidencie zásob.
 • Analytická evidencia zásob, sklady, účtovanie priamo do spotreby, norma prirodzených úbytkov zásob.
 • Aktivácia vlastnej výroby a renovácia náhradných dielov.
 • Kalkulačný vzorec a jeho aplikácia a použitie v súlade s platnou legislatívou.
 • Nedokončená výroba, polotovary, výrobky.
 • Záručné opravy a reklamácie.
 • Preceňovanie zásob na sklade.
 • Opravné položky k zásobám.
 • Inventarizácia zásob, zúčtovanie inventarizačných rozdielov, interné predpisy účtovnej jednotky.
 • Účtovanie a oceňovanie zásob ku dňu inventarizácie a pri uzatváraní účtovných kníh.
 • Výnimky a zmeny oceňovania v súlade s novelizovaným zákonom o účtovníctve.
 • Vplyv novely zákona o dani z príjmov pri predaji zásob pod obstarávaciu cenu a vplyv na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane.
 • Diskusia.Cieľová skupina

Účtovníci, ekonómovia, pracovníci výroby, zamestnanci firiem, ktoré predávajú softwarové produkty pre výrobné spoločnosti.Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: účasť na seminári, pracovné materiály, písacie potreby, občerstvenie, obed.Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena