Vybrané témy z Civilného sporového poriadku

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Seminár ponúka vybrané témy z Civilného sporového poriadku, ktoré sa dotýkajú a môžu aj zásadne ovplyvniť výsledok každého civilného súdneho konania.

Právna úprava CSP obsahuje značné zmeny, týkajúce sa precizovania v doručovaní a s ním súvisiacich úkonov súdu a strán sporu. Novou koncepciou doručovania sa zaviedli nové prvky elektronickej komunikácie s procesnými stranami, odlišná právna úprava je pri doručovaní fyzickým osobám a právnickým osobám, zaviedol sa princíp prísnej zodpovednosti za správnosť údajov zapísaných vo verejných registroch a zodpovednosti za riadny priebeh konania… Súd doručuje písomnosť na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu; tým nie je dotknutá povinnosť súdu doručovať písomnosť do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu… Ako reflektuje súdna prax na novú právnu úpravu Diferenciácie procesných lehôt na lehoty zákonné a sudcovské ostali v CSP zachované, novinkou je zavedenie tzv. procesnej preklúzie, kedy v prípade zmeškania lehoty procesná strana stráca možnosť urobiť úkon neskôr. Aké môžu byť dôsledky zmeškania (nielen) tejto lehoty? Aké formy zastúpenia v civilnom procese zaviedol CSP, aká je aplikačná prax po niekoľkých mesiacoch jeho účinnosti?

Na tieto témy sústredí pozornosť lektor seminára – sudca, uznávaný odborník na civilné procesné právo.

Cieľová skupina

advokáti, koncipienti, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, firemní/podnikoví právnici, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

- Doručovanie
- doručovanie do elektronickej schránky,
- doručovanie do vlastných rúk,
- doručovanie inak ako do vlastných rúk,
- doručovanie verejnou vyhláškou,
- adresa na doručenie,
- doručujúce orgány

- Lehoty
- počítanie lehôt,
- spočívanie lehôt,
- odpustenie zmeškanej lehoty,
- právoplatnosť,
- vykonateľnosť,
- predbežná vykonateľnosť,
- odloženie právoplatnosti a vykonateľnosti

- Zastúpenie
- zastúpenie na základe splnomocnenia,
- zastúpenie advokátom,
- zastúpenie iným zástupcom ako advokátom,
- zastúpenie na základe rozhodnutia,
- procesný opatrovník

- Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape