Tréning pre účtovníkov a finančných manažérov

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Získate aktuálne informácie z účtovnej a daňovej oblasti a naučíte sa využívať účtovníctvo ako nástroj finančného riadenia a optimalizácie daňového základu. Výuka prebieha formou tematických cvičení, diskusií, prípadových štúdií.

 

Cieľová skupina

Tréning je určený pre absolventov kurzov podvojného účtovníctva, účtovníkov z praxe a širokú odbornú verejnosť. Cieľom je osvojenie si súvzťažností účtovania, právnych predpisov pre účtovníctvo, najmä opatrenia, ktorým sa ustanovuje rámcová účtová osnova a postupy účtovania. Naučíte sa ako efektívne využiť informácie z účtovníctva v rámci informačného a riadiaceho systému firmy.

Obsahová náplň

Obsah: Trieda 0 – Dlhodobý majetok Oceňovacie metódy v účtovníctve do hĺbky aj z pohľadu finančného riadenia. Škody na dlhodobom majetku. Škoda ako daňovo neuznaný náklad. Opravné položky k dlhodobému majetku, zásady a povinnosť tvorby opravných položiek. Dlhodobý finančný majetok, členenie, spôsoby obstarávania, oceňovanie, jeho evidencia. Účtovné a daňové odpisy, ich vykazovanie a vplyv na základ dane.

Trieda 1 – Zásoby Manká a škody, prirodzené úbytky aj z hľadiska daňovej optimalizácie. Opravné položky, tvorba, rozpustenie a použitie opravných položiek. Inventarizácia zásob v zmysle zákona o účtovníctve.

Trieda 2 – Finančné účty Účtovanie peňažných prostriedkov v cudzej mene. Dôležitosť analytickej evidencie. Bankové úvery a dôležitosť správneho vnímania a vykazovania. Krátkodobý finančný majetok, jeho charakteristika, oceňovanie, vykazovanie a tvorba opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku.

Trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy Vyhnime sa problémom a používajme správne účty pohľadávkového a záväzkového charakteru. Povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH, nutnosť analytickej evidencie. Zásady účtovania dotácií. Účty časového rozlíšenia, princíp časovej a vecnej súvislosti účtovania nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov.

Trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky Účtovanie základného imania, zmeny základného imania. Účtovanie fondov, evidencia hospodárskeho výsledku. Tvorba, použitie a rozpustenie rezerv. Rezervy účtovné a daňové. Dlhodobé nevyfakturované dodávky, zmenky, preddavky.

Ostatné: Účtovná závierka, jej zostavenie a zverejnenie v zmysle zákona o účtovníctve. Účtová osnova a účtový rozvrh. Používanie analytickej evidencie pre potreby finančného vykazovania a manažérskeho riadenia. Prostriedky optimalizácie daňového základu. Interné smernice = prostriedok šetrenia peňazí.

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nela Smandrová
tel: +421 2/554 225 88
mobil: +421 948 399 388, +421 904 363 697
e-mail: jaspis@jaspis.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/554 225 88, +421 948 399 388
mobil: +421 948 399 388
email: jaspis@jaspis.sk
web: www.jaspis.sk

Adresa
Agentúra JASPIS s.r.o.
Škultétyho 5, Bratislava Zobraziť na mape