PROBLÉMY ÚČTOVANIA NAJMÄ Z DAŇOVÉHO HĽADISKA - Žilina (Ing. Jana Acsová)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 1. Vykazovanie voči spoločníkom v závislosti od kategórie účtovnej jednotky:
  • záväzky a pohľadávky voči spoločníkom, ich účtovanie, vykazovanie, inventarizácia, odpis, schodok v pokladni účtovaný voči hmotne zodpovednej osobe, prepojené účtovné jednotky,
 • refakturácie,
 • podiely na zisku, pôžičky, neobvyklé transakcie, započítanie,
 • transferové oceňovanie a analytická evidencia v účtovníctve.
 1. Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a transakcie s tým súvisiace; kríza, úpadok, hrozba úpadku, zisk na akciu, zisk na podiel; pojem podiel a jeho vykázanie v poznámkach k účtovnej závierke.
 2. Oceňovanie a s tým súvisiaca nákladová optimalizácia.
 3. Časová a vecná súvislosť nákladov a výnosov, rezervy, analytická evidencia na daňové účely (záväzky podmienené zaplatením. Významnosť.
 4. Možnosti individuálnej účtovnej politiky cez interné účtovné smernice. Účtovná závierka základné informácie pre aktuálne účtovné obdobie.
 5. Prehľad aktuálnych zmien zákona o dani z príjmov; rešerš k novelám č. 333/2014 Z.z., 253/2015 Z.z., 440/2015 Z.z., 341/2016 Z.z.; vybraná problematika najmä:
  • podiely na zisku,
  • prevod obchodného podielu,
  • transferové oceňovanie od 1. 1. 2017,
  • dlhodobý majetok odpisovanie, kúpa, predaj, technické zhodnotenie,
  • výdavky na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku využívaného aj na súkromné účely § 19/2/t ZDP,
  • daňové výdavky v súvislosti s operatívnym a finančným prenájmom,
  • zásoby (likvidácia, reklamné predmety).
 6. Práca z pohľadávkami a rezervami (zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam, inventarizácia pohľadávok, daňové a nedaňové rezervy).
 7. Výdavky po zaplatení § 17/19 ZDP.
 8. Čo si pripraviť pred vyplnením daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (odpisy, transakcie so závislými osobami, výstupy z analytickej evidencie a podobne).
 9. Daňové prizanie, preddavky na daň z príjmov.
 10. Diskusia najmä k témam školenia.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä pre finančné oddelenia, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti.

Lektor:
Ing. Jana Acsová - daňová poradkyňa, audítorka, - Lektorskou činnosťou sa zaoberá od roku 1996 a dlhodobo aj publikačnou činnosťou najmä v oblastiach účtovníctva a dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

Termíny kurzov

01.06.2017

Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape