Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2016 (Ing. Adamíková)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Zmeny, vybrané okruhy účtovania, overovanie správnosti
 • Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2016

  Zmeny zavedené zákonom o účtovníctve – reálna hodnota

  Zmeny zavedené do Postupov účtovania pre podnikateľov

 • Mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka

  Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2016

  Prehľad účtovných zásad a metód podľa veľkostných skupín

  Problematika zmien metód pri zmene veľkostných skupín

 • Vybrané okruhy účtovania

  Účtovanie v reštrukturalizácii podľa § 29 postupov účtovania – u dlžníka, u veriteľa

  Účtovanie o podieloch na zisku

  Účtovanie zámennej zmluvy

  Účtovanie finančného prenájmu ( lízingu ) – predčasné ukončenie – krádež, postúpenie na nového nájomcu

 • Prípravné práce, účtovanie k súvahovému dňu, uzavretie účtovných kníh
 • Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh

  Triedenie účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam

  Inventarizácia majetku, záväzkov, vlastného imania

 • Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady

Časové rozlíšenie, odložená daň, inventarizačné rozdiely, zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, derivátov, opravné položky, rezervy, nevyfakturované dodávky, pohľadávky odhadom, kurzové rozdiely

 • Opravy chýb minulých účtovných období
 • Zistenie VH, účtovanie o dani z príjmov, účtovanie o daňovej licencii

Účtovanie o preddavkoch na daň z príjmov Účtovanie o dani z príjmov alebo daňovej licencii

 • Zostavenie účtovnej závierky a následné povinnosti
 • Zostavenie účtovnej závierky

Mikro účtovné jednotky ( prevodový mostík z malej na mikro ÚJ ) Malé účtovné jednotky ( prevodový mostík z mikro na malú ÚJ ) Veľké účtovné jednotky ( prevodový mostík z mikro na veľkú ÚJ, z malej na veľkú ÚJ )

 • Následné povinnosti po zostavení účtovnej jednotky

Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok

 • Diskusia

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä firemným daňovým špecialistom, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti.

Lektor:
Ing. Monika Adamíková - odborníčka a metodička, Banská Bystrica

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
e-mail: educo-consult@educo-consult.sk

Adresa
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/565 46 73
mobil: +421 903 340 456, +421 904 510 702
email: educo-consult@educo-consult.sk
web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape