Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2017 - (Ing. Jana Acsová)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

1.Právné východiska účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2017
- kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým
súvisiace: mikro, malá, veľká účtovná jednotka.
- spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť,
materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé
osoby“,
- zverejňovanie vyplývajúce z účtovných predpisov, schvaľovanie
účtovnej závierky aj v kontexte pripravovaných zmien s
účinnosťou od 1. 1. 2018
- oceňovanie (zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny); finančná
optimalizácia v súvislosti s reálnou hodnotou,
- právna úprava pôžičiek a úverov, účtovanie pôžičiek prijatých v
rámci kapitálovo prepojených a ostatných osôb;
spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje,
- vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov
účtovnej závierky (správca dane, banka, súd),
- sponzoringu verzus reklama.

2. Bilančná kontinuita – zúčtovanie VH za minulý rok, vlastné imanie, zmeny vo vlastnom imaní, otváracia súvaha, účtovná závierka.

3. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace; inventarizácia majetku a záväzkov: dlhodobý a krátkodobý majetok, osobitne pohľadávky a uzávierkové práce s nimi súvisiace, opravné položky k majetku, záväzky a uzávierkové práce s nimi súvisiace, inventúrne rozdiely, preukázateľnosť účtovníctva s dôrazom na vykonanú inventarizáciu, vybrané zostatky (sporné a problémové prípady), nevypárované položky saldokonta, zálohy, neuhradené záväzky faktúr týkajúcich sa daňovej uznateľnosti po zaplatení, refakturácie, poistné udalosti, časové rozlíšenie, rezervy, nevyfakturované dodávky, analytická evidencia, podsúvahová evidencia, odporúčania, opakujúce sa nesprávnosti z praxe.

4. Poznámky k účtovnej závierke – čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe.

5. Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä pre finančné oddelenia, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti.

Lektor:
Ing. Jana Acsová - daňová poradkyňa, audítorka, - Lektorskou činnosťou sa zaoberá od roku 1996 a dlhodobo aj publikačnou činnosťou najmä v oblastiach účtovníctva a dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

Termíny kurzov

30.01.2018

Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Dom techniky, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)