DETAIL KURZU

NOVELY ČASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1.1.2018 - DPH, ERP, Daňový poriadok a aplikačné zmeny v DPH už v roku 2017 - Ing. Soňa Ugróczy

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

Od januára 2018 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na výklad zmien v oblasti zákona o správe daní (tzv. daňový poriadok), zákona o elektronickej registračnej pokladnici, zákona o DPH. Získajte prehľad o dôležitých zmenách daňových zákonov, ktorý Vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi od 1.1.2018. Upo­zornenie na zmeny DPH platné od 1.11.2017, ako aj iné aplikačné zmeny v DPH už v roku 2017.

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018 vzhľadom na termínový posun legislatívneho procesu nie je obsahom seminára. Z dôvodu rozsiahlých zmien v zákone o dani z príjmov bude novela predmetom jednodňového seminára.

Obsah kurzu

1 ) Novela zákona o správe daní od 1. 1. 2018 – schválené zmeny napríklad:

 • nový pojem index daňovej spoľahlivosti (hodnotenie daňového subjektu)
 • mení sa definícia zastretého právneho úkonu § 3 ods. 6 (prednosť obsahu nad formou);
 • zavedenie pravidiel a používania pre daňové tajomstvo;

rozšírenie okruhu osôb s povinnosťou elektronickej komunikácie PO aj FO;

 • možnosť vyhotovenia tzv. súhrnného protokolu Finančným riaditeľstvom SR;
 • nové zoznamy Finančného riaditeľstva SR, a to:

zoznam daňových subjektov s „dorubením dane“ z príjmov právnickej osoby;

 • zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti;
 • zoznam pre vybrané finančné inštitúcie, zoznam regulovaných osôb;
 • nová lehota vo vyrubovacom konaní;

a iné.

2 ) Novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici od 1. 1. 2018 – schválené zmeny napríklad:

 • zavedenie používania klientského prostredia pre virtuálne registračné pokladnice zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle;
 • podnikateľ, ktorý nie je povinný evidovať tržby cez ERP musí sprístupniť oznámenie, že sa na neho povinnosť ERP nevzťahuje;
 • doplnenie subjektov, ktoré môže kontrolovať dodržiavanie zákona o ERP;
 • na jednom predajnom mieste je možné používať aj viaceré virtuálne registračné pokladnice;
 • zavedenie QR kódu pre virtuálne registračné pokladnice, povinná náležitosť dokladu;
 • pri výmene fiskálnej pamäte bude do knihy pokladnice zapísaná výška kumulovaného obratu;
 • archivácia fiskálnej pamäte z registračnej pokladnice do zániku práva na vyrubenie dane;
 • zmeny v ustanoveniach o správnych deliktoch a sankciách pri ERP;

a iné.

3 ) Novela zákona o DPH od 1. 1. 2018 – pripravované zmeny napríklad:

 • rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku pri registrácií DPH v prípade, ak žiadateľ má nedoplatok na dani 1 000 eur a viac alebo mu bola v minulosti zrušená registrácia;
 • zmena podmienok na uplatnenie trojstranného obchodu pre prvého odberateľa;
 • ruší sa limit pre základ dane vo faktúre vo výške 5 000 eur a viac pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie;
 • zavedenie oznamovacej povinnosti pri predaji nehnuteľností §38;

úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, pri zemne účelu jeho použitia v ochrannej dobe 20 rokov – sa rozširuje na všetky stavby (nielen budovy);

 • rozšírenie možnosti daňového zástupcu pre zahraničné osoby a pre prípad nadobudnutia tovaru (nie len pre dovoz tovaru);
 • rozšírenie možnosti vystavenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu vody a tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov aj odberateľovi, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike;
 • zavedenie povinnosť podávania súhrnného výkazu aj pre osoby registrované podľa § 7 a § 7a;
 • zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie;
 • zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu deregistrácie neboli tovar alebo služba dodané;

a iné.

4 ) aplikačné zmeny v DPH platné už v roku 2017

 • vykazovanie opravy základu dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru § 43 ods. 1 ZDPH;
 • od 1.11.2017 zmena uplatňovanania oslobodenia od dane pri vývoze služieb § 47 ods. 6 (preprava spojená s vývozom tovaru);
 • metodický pokyn k určeniu miesta dodania tovaru podľa § 13 ZDPH;
 • povinnosť platiť DPH slovenskou zdaniteľnou osobou pri nákupe tovaru v tuzemsku od zahraničnej osoby § 69 ods. 2 ZDPH;

a iné.

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä firemným daňovým špecialistom, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti.

Kontaktná osoba

Vlasta Faithová
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor