NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1.1.2018 - DPH,DzP, Daňový poriadok (Žilina, Košice) - Ing. Soňa Ugróczy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Od januára 2018 sa pripravuje niekoľko významný zmien v oblasti viacerých daňo-vých zákonov. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na výklad pripravovaných zmien v oblasti zákona o dani z príjmov ,zákona o DPH a zákona o správe dani (tzv.daňový poriadok).

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä firemným daňovým špecialistom, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti.

Obsahová náplň

Obsah školenia predstavuje rešerš pripravovaných zmien od 1. 1. 2018

 1. Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018 – pripravované zmeny
  • úprava definícií závislých osôb ako aj zavedenie novej definície subjektu, ústredia, končeného príjemcu príjmu a digitálnej platformy;
  • zmena spôsobu zdanenia príjmu z predaja majetku alebo práv v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v prípade obchodného majetku;
  • zavedenie nového inštitútu a nastavenie daňových pravidiel pre oddĺženie formou konkurzu a splátkového kalendára u fyzickej osoby;
  • spresnenie definície príležitostnej činnosti;
  • zavedenie daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie;
  • zavádza sa nová nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na uhradené služby v kúpeľných zariadeniach;
  • nové oslobodenie od dane z príjmov za komerčné využívanie nehmotných aktív (až do výšky 50 %) a nové oslobodenie od dane z príjmov z tzv. vnorených nehmotných aktív;
  • rozšírenie príjmov nerezidentov zo zdrojov na území SR (napr. odplata za poskytnuté služby aj to aj prostredníctvom digitálnej platformy);
  • rozšírenie definície stálej prevádzkarne na území SR;
  • upravuje sa oblasť zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev ako aj výplata oceňovacích rozdielov z precenenia;
  • zavádza sa nový inštitút zdanenie pri obchode (týkajúci sa presunu majetku alebo rezidencie mimo SR – implementácia ATAD);
  • zavedenie nových pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti;
  • iným odpisovaným majetkom bude aj technické zhodnotenie existujúcich budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť (a to aj na prenajatých budovách);
  • úprava pravidiel pre odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj;
  • zmena uplatňovania daňového bonusu na dieťa;
  • zmena postupu použitia podielu zaplatenej dane zamestnancov (darovanie 2%);

2 ) Novela zákona o DPH od 1. 1. 2018 – pripravované zmeny

– rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku pri registrácií DPH v prípade, ak žiadateľ má nedoplatok na dani 1 000 eur a viac alebo mu bola v minulosti zrušená registrácia;
- zmena podmienok na uplatnenie trojstranného obchodu pre prvého odberateľa;
- ruší sa limit pre základ dane vo faktúre vo výške 5 000 eur a viac pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie;
- úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, pri zemne účelu jeho použitia v ochrannej dobe 20 rokov – sa rozširuje na všetky stavby (nielen budovy);
- rozšírenie možnosti vystavenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu vody a tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov aj odberateľovi, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike;
- zavedenie povinnosť podávania súhrnného výkazu aj pre osoby registrované podľa § 7 a § 7a;
- zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie;
- zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred do-daním v prípade, ak ku dňu deregistrácie neboli tovar alebo služba dodané

3 ) Novela zákona o správe daní od 1. 1. 2018 – pripravované zmeny

– nový pojem index daňovej spoľahlivosti (hodnotenie daňového subjektu);
- zavedenie pravidiel a používania pre daňové tajomstvo;
- rozšírenie okruhu osôb s povinnosťou elektronickej komunikácie aj na fyzické osoby;
- možnosť vyhotovenia tzv. súhrnného protokolu Finančným riaditeľstvom SR;
- navrhuje sa, aby Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo zoznam daňových subjektov a výšku ich dane, resp. výšku ich nadmerného odpočtu;

Lektor:
Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä DPH a dani z príjmov PO.

Termíny kurzov

28.11.2017

Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa
29.11.2017

Košice, Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)