ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016 AR ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Tak ako každý rok, opäť očakávajú zamestnávateľovpovinnosti spojené s vysporiadaním daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, ktoré boli počas roka zdaňované preddavkovým spôsobom. Akým spôsobom a v akých lehotách je zamestnávateľ povinný postupovať a splniť si zákonom uložené povinnosti? Cieľom seminára je získať informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti s ukážkami na konkrétnych príkladoch, a oboznámiť sa s povinnosťami mzdovej učtárne v súvislosti s ukončením roka 2016 a s legislatívnymi zmenami vzdravotnom a sociálnom poistení.

Cieľová skupina

EKONOMOVIA, ÚČTOVNÍCI, SZČO, PODNIKATELIA, ZAMESTNÁVATELIA A POD.

Obsahová náplň

PROGRAM:

  1. Daňové parametre – platná výška životného minima, mesačná aročná výška daňovej úľavy na daňovníka, maximálna suma daňovej úľavy na uplatnené príspevky na SDS a DDS, mesačná a ročná výška daňového bonusu, sadzby dane, hraničný príjem pre povinnosť podať daňové priznanie, násobky životného minima uplatňované v ročnom zúčtovaní
  2. Daňové tlačivá – “Vyhlásenie na zdanenie príjmov”, „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“, „Potvrdenie ovyplatených príjmoch zo závislej činnosti“, „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“, „Potvrdenie o zaplatení dane (na účely poukázania 2%/3%)“, „Mesačný daňový prehľad“, „Hlásenie o vyúčtovaní dane“
  3. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, termíny a príklady – postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti, lehoty, sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania, forma a podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania, výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane
  4. Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus – výpočet nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželského partnera (špecifiká u dôchodcov a cudzincov), daňová úľava z titulu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) apríspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), uplatnenie daňového bonusu na mesačnej a na ročnej báze, osobitné prípady (prerušenie štúdia, striedavá starostlivosť, štúdium v zahraničí), spôsob a formy preukazovania nárokov, nedodržanie podmienok
  5. Opravy výpočtu dane – opravy chýb zavinené zamestnancom azamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania v zmysle metodického pokynu FR SR (za zomrelého daňovníka, z dôvodu spätného priznania dôchodku, z dôvodu dodatočne vyplatených príjmov)
  6. Ročná uzávierka v mzdovej učtárni – výpočet nevyčerpanej dovolenky za rok 2016, výpočet denného vymeriavacieho základu pre DPN, archivácia dokumentov, ročný výkaz o plnení povinného podielu (zníženie daňovej licencie, podklady preukazujúce zadávanie zákaziek chráneným dielňam a pracoviskám)
  7. Legislatívne zmeny k 1.1.2017 – výška minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov po 1.1.2017, zvýšenie súm stravného, uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky, zmeny v zdravotnom a v sociálnom poistení a v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2017
  8. Diskusia

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Každý, kto chodieva k nám na semináre, kurzy a školenia vie, že dbáme o Váš komfort a záleží nám na Vašej spokojnosti. Tešíme sa na Vás!

Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
ING IVETA MATLOVIČOVÁ - ODBORNÁ LEKTORKA NA ROZBOR LEGISLATÍVNYCH ZMIENA S ICH NÁSLEDNÝM DOPADOM NA PERSONÁLNO-MZDOVÚ AGENDU

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcova
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape