DETAIL KURZU

Škola majstrov vo výrobe

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

PRAKTICKÉ ZÁŽITKOVÉ TRÉNINGY NA DIELNI PRE OSOBNOSTNÝ A ODBORNÝ RAST MAJSTROV

Počas štúdia kombinujeme nielen teoretické a praktické tréningy priamo vo firmách, ale zároveň trénujeme aj mäkké zručnosti majstrov. Jednotlivé moduly vzdelávacieho programu sú definované na základe súčasných trendov, našich skúseností a minimálnych požiadaviek na majstra.

JE DÔLEŽITÝ MAJSTER PRE VAŠU FIRMU?

Pozícia majstra vo firme je kľúčová. Ako tímlíder riadi vo väčšine firiem až 80 percent zamestnancov, je hlavným nositeľom výrobného know-how. Dobrého majstra, ktorý je pre firmu prínosom, definuje nielen jeho odbornosť, ale aj manažérske zručnosti, schopnosť rýchlo vyhodnocovať a riešiť problémy.

Obsah kurzu

Program tvoria moduly definované na základe súčasných trendov, našich skúseností, minimálnych požiadaviek na majstra a požiadaviek účastníkov. Vzhľadom na to, že program sa vyskladá z modulov podľa potrieb účastníkov, je definovaný spoločne po ich registrácii.

 • Dĺžka štúdia je 1 rok.
 • Časová náročnosť sú 2 dni/ mesiac.
 • Veľkosť skupiny 12 ľudí (max. 15).
 • Školenia prebiehajú vo viacerých výrobných spoločnostiach podľa jednotlivých modulov.
 • V rámci štúdia riešia účastníci domáce úlohy.
 • Aplikovanie nadobudnutých znalostí na vlastné pracovisko.
 • Súčasťou štúdia sú kontrolné dni.
 • Certifikát o úspešnom absolvovaní štúdia.
Ukážku programu

Úloha majstra v procese zmeny

 • Motivácia v procese zmeny
 • Podstata a princípy manažmentu zmeny
 • Postoj ľudí voči zmenám
 • Úloha komunikácie v procese zmeny
 • Príprava ľudí na zmenu

Typológia osobnosti a jej aplikácia v procese zmeny

 • Typológia osobnosti
 • Identifikácia vlastného typu osobnosti
 • Práca s vedomím, podvedomím, prežívaním a správaním
 • Charakter alebo dodržiavanie dohodnutých pravidiel
 • Temperament ako bazálna vlastnosť osobnosti
 • Komunikácia s rôznymi typológiami osobnosti
 • Schopnosti, vlastnosti, hodnoty a postoje
 • Tvorba hodnotovej mriežky za účelom sebapoznania
 • Adaptačné mechanizmy na odľahčenie a zdolanie záťažových situácií
 • Komunikácia a zmena
 • Psychológia manažmentu zmeny
 • Nácvik techník zameraných na zvládnutie odporu voči zmene
 • Zmena myslenia, postojov a hodnotového rebríčka
 • Motivácia jednotlivých ľudí v procese zmeny

Efektívna komunikácia a asertívne správanie

 • Čo hovorí moja verbálna a neverbálna komunikácia
 • Podávanie a prijímanie spätnej väzby
 • Čo robiť, aby ma komunikačný partner aktívne počúval
 • Čo hovorí neverbálna komunikácia partnera
 • Vedenie dialógu
 • Komunikácia s rôznymi typmi osobností
 • Argumentačné a vyjednávacie techniky
 • Vyjednávanie o vzájomných ziskoch
 • Asertivita – stop manipulácii
 • Nácvik vybraných asertívnych techník

Vybrané techniky riešenia problémov

 • Ishikawa
 • 5× prečo
 • Pareto analýza
 • Brainstorming

Zvládanie záťažových a konfliktných situácií v praxi

 • Akým štýlom zvládam konflikty
 • Perspektívy a povaha konfliktu
 • Premena negatívnych pocitov
 • Aký štýl zvládania konfliktov uprednostňujem vo vzťahu s inými ľuďmi
 • Interpersonálne, skupinové a medziskupinové konflikty
 • Stres manažment
 • Frustračná tolerancia a syndróm vyhorenia
 • Mediácia (riešenie konfliktov z pozície tretej nezávislej strany)

Analýza a zlepšovanie procesov vo výrobe

 • Druhy plytvania vo výrobe
 • Techniky pre analýzu procesov
 • Základné cykly zlepšovania – PDCA, DMAIC
 • Praktické riešenie vybraného druhu plytvania

Majster ako líder

 • Som manažér alebo líder
 • Moje silné a slabé stránky
 • Manažmentship – funkčný model riadenia ľudí
 • Zabezpečenie splnenia úlohy a cieľov
 • Zabezpečenie fungovania pracovného tímu
 • Stimulácia a motivácia jednotlivca
 • Leadership – situačný model vedenia ľudí
 • Nácvik rôznych štýlov vedenia (directing, coaching, supporting, delegating)
 • Vhodná voľba štýlu vedenia na základe diagnostiky rozvoja zamestnanca
 • Riadenie a vedenie problémových typov osobností

5S a vizualizácia

 • Rozpoznanie plytvania v každom procese firmy, typy plytvania
 • Hľadanie nápravných opatrení a riešení pre odstránenie plytvania na videoukážkach z iných firiem
 • Metóda 5S na odstránenie plytvania. Oboznámenie sa s jednotlivými krokmi zavedenia metodiky 5S.
 • Výhody a prínosy zavedenia metodiky 5S
 • Praktické cvičenie na tréningových hrách 5S
 • Pochopenie významu štandarizácie a vizualizácie
 • Princíp tvorby štandardov. Typy štandardov v procesoch výroby, údržby, logistiky,…
 • Praktické cvičenie pre vytvorenie štandardu
 • Pochopenie potreby vizualizácie
 • Jednotlivé úrovne formy vizualizácie v rámci podniku
 • Príklady realizácie metodiky 5S a štandardizácie zo slovenských a českých podnikov

SMED

 • Prečo rýchle zoraďovanie?
 • Výber zariadenia pre skracovanie času zoraďovania
 • Čo je zoraďovanie?
 • Tradičný a nový priebeh zoraďovania
 • Plytvanie pri zoraďovaní
 • Princíp metódy SMED
 • Interné a externé činnosti
 • Pomôcky pre skrátenie časov zoraďovania
 • Video-snímka zoraďovania
 • Analýza video-snímky
 • Workshop zoraďovania
 • Katalóg nápravných opatrení
 • Tréning zoraďovania
 • Definovanie štandardov zoraďovania a vyhodnotenie

Argumentácia a vyjednávanie

 • Umenie argumentácie a vyjednávanie
 • Sociálna percepcia a filtre vnímania
 • Zdolávanie námietok, výhovoriek a argumentov
 • Reagovanie na nesprávne argumenty
 • Techniky zmenšovania odporu a vyvracania námietok
 • Nácvik obchodných komunikačných techník
 • Zlepšenie argumentačných a vyjednávacích schopností

Produktívne zariadenie

 • Straty na zariadení a koeficient celkovej efektivity zariadenia – CEZ (OEE)
 • Súčasný spôsob zberu dát, výpočet CEZ, vizualizácia CEZ (OEE)
 • Zlepšovanie CEZ (OEE) a slabé stránky v procese zlepšovania CEZ (OEE), návrh nápravných opatrení
 • Najčastejšie príčiny porúch a abnormalít na strojoch a zariadeniach
 • Vplyv zariadenia, obsluhy na produktivitu zariadenia
 • 7 krokov autonómnej údržby

ZÁVEREČNÁ CERTIFIKÁCIA A PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV

CELKOM 21 dní

Cieľová skupina

Majstri, supervízori, tímlídri

Poznámka k cene

1 účastník: 2 900 Eur bez DPH/ osoba 2 a viac účastníkov: 2 610 Eur bez DPH/ osoba V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát o absolvovaní. Ubytovanie nie je v účastní

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 41/239 90 80
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor