Škola majstrov vo výrobe

Základné info
 • Termín kurzov: 13.02.2018 - 14.02.2019
 • Miesto konania: Žilina
 • Cena: 3 480 € (2 900 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: 1 účastník: 2 900 Eur bez DPH/ osoba 2 a viac účastníkov: 2 610 Eur bez DPH/ osoba V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát o absolvovaní. Ubytovanie nie je v účastní
 • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

PRAKTICKÉ ZÁŽITKOVÉ TRÉNINGY NA DIELNI PRE OSOBNOSTNÝ A ODBORNÝ RAST MAJSTROV Počas štúdia kombinujeme nielen teoretické a praktické tréningy priamo vo firmách, ale zároveň trénujeme aj mäkké zručnosti majstrov. Jednotlivé moduly vzdelávacieho programu sú definované na základe súčasných trendov, našich skúseností a minimálnych požiadaviek na majstra.

JE DÔLEŽITÝ MAJSTER PRE FIRMU? Pozícia majstra vo firme je kľúčová. Ako tímlíder riadi vo väčšine firiem až 80 percent zamestnancov, je hlavným nositeľom výrobného know-how. Dobrého majstra, ktorý je pre firmu prínosom, definuje nielen jeho odbornosť, ale aj manažérske zručnosti, schopnosť rýchlo vyhodnocovať a riešiť problémy.

Cieľová skupina

Majstri, supervízori, tímlídri

Obsahová náplň

Program tvoria moduly definované na základe súčasných trendov, našich skúseností, minimálnych požiadaviek na majstra a požiadaviek účastníkov. Vzhľadom na to, že program sa vyskladá z modulov podľa potrieb účastníkov, je definovaný spoločne po ich registrácii. Dĺžka štúdia je spravidla 1 rok. Časová náročnosť sú 2 dni/ mesiac. Veľkosť skupiny 12 ľudí (max. 15). Školenia prebiehajú vo viacerých výrobných spoločnostiach podľa jednotlivých modulov. V rámci štúdia riešia účastníci domáce úlohy. Aplikovanie nadobudnutých znalostí na vlastné pracovisko. Súčasťou štúdia sú kontrolné dni. Certifikát o úspešnom absolvovaní štúdia. Ukážku programu:

Úloha majstra v procese zmeny

 • Motivácia v procese zmeny
 • Podstata a princípy manažmentu zmeny
 • Postoj ľudí voči zmenám
 • Úloha komunikácie v procese zmeny
 • Príprava ľudí na zmenu

Typológia osobnosti a jej aplikácia v procese zmeny

 • Typológia osobnosti
 • Identifikácia vlastného typu osobnosti
 • Práca s vedomím, podvedomím, prežívaním a správaním
 • Charakter alebo dodržiavanie dohodnutých pravidiel
 • Temperament ako bazálna vlastnosť osobnosti
 • Komunikácia s rôznymi typológiami osobnosti
 • Schopnosti, vlastnosti, hodnoty a postoje
 • Tvorba hodnotovej mriežky za účelom sebapoznania
 • Adaptačné mechanizmy na odľahčenie a zdolanie záťažových situácií
 • Komunikácia a zmena
 • Psychológia manažmentu zmeny
 • Nácvik techník zameraných na zvládnutie odporu voči zmene
 • Zmena myslenia, postojov a hodnotového rebríčka
 • Motivácia jednotlivých ľudí v procese zmeny

Efektívna komunikácia a asertívne správanie

 • Čo hovorí moja verbálna a neverbálna komunikácia
 • Podávanie a prijímanie spätnej väzby
 • Čo robiť, aby ma komunikačný partner aktívne počúval
 • Čo hovorí neverbálna komunikácia partnera
 • Vedenie dialógu
 • Komunikácia s rôznymi typmi osobností
 • Argumentačné a vyjednávacie techniky
 • Vyjednávanie o vzájomných ziskoch
 • Asertivita – stop manipulácii
 • Nácvik vybraných asertívnych techník

Vybrané techniky riešenia problémov

 • Ishikawa
 • 5× prečo
 • Pareto analýza
 • Brainstorming

Zvládanie záťažových a konfliktných situácií v praxi

 • Akým štýlom zvládam konflikty
 • Perspektívy a povaha konfliktu
 • Premena negatívnych pocitov
 • Aký štýl zvládania konfliktov uprednostňujem vo vzťahu s inými ľuďmi
 • Interpersonálne, skupinové a medziskupinové konflikty
 • Stres manažment
 • Frustračná tolerancia a syndróm vyhorenia
 • Mediácia (riešenie konfliktov z pozície tretej nezávislej strany)

Analýza a zlepšovanie procesov vo výrobe

 • Druhy plytvania vo výrobe
 • Techniky pre analýzu procesov
 • Základné cykly zlepšovania – PDCA, DMAIC
 • Praktické riešenie vybraného druhu plytvania

Majster ako líder

 • Som manažér alebo líder
 • Moje silné a slabé stránky
 • Manažmentship – funkčný model riadenia ľudí
 • Zabezpečenie splnenia úlohy a cieľov
 • Zabezpečenie fungovania pracovného tímu
 • Stimulácia a motivácia jednotlivca
 • Leadership – situačný model vedenia ľudí
 • Nácvik rôznych štýlov vedenia (directing, coaching, supporting, delegating)
 • Vhodná voľba štýlu vedenia na základe diagnostiky rozvoja zamestnanca
 • Riadenie a vedenie problémových typov osobností

5S a vizualizácia

 • Rozpoznanie plytvania v každom procese firmy, typy plytvania
 • Hľadanie nápravných opatrení a riešení pre odstránenie plytvania na videoukážkach z iných firiem
 • Metóda 5S na odstránenie plytvania. Oboznámenie sa s jednotlivými krokmi zavedenia metodiky 5S.
 • Výhody a prínosy zavedenia metodiky 5S
 • Praktické cvičenie na tréningových hrách 5S
 • Pochopenie významu štandarizácie a vizualizácie
 • Princíp tvorby štandardov. Typy štandardov v procesoch výroby, údržby, logistiky,…
 • Praktické cvičenie pre vytvorenie štandardu
 • Pochopenie potreby vizualizácie
 • Jednotlivé úrovne formy vizualizácie v rámci podniku
 • Príklady realizácie metodiky 5S a štandardizácie zo slovenských a českých podnikov

SMED

 • Prečo rýchle zoraďovanie?
 • Výber zariadenia pre skracovanie času zoraďovania
 • Čo je zoraďovanie?
 • Tradičný a nový priebeh zoraďovania
 • Plytvanie pri zoraďovaní
 • Princíp metódy SMED
 • Interné a externé činnosti
 • Pomôcky pre skrátenie časov zoraďovania
 • Video-snímka zoraďovania
 • Analýza video-snímky
 • Workshop zoraďovania
 • Katalóg nápravných opatrení
 • Tréning zoraďovania
 • Definovanie štandardov zoraďovania a vyhodnotenie

Argumentácia a vyjednávanie

 • Umenie argumentácie a vyjednávanie
 • Sociálna percepcia a filtre vnímania
 • Zdolávanie námietok, výhovoriek a argumentov
 • Reagovanie na nesprávne argumenty
 • Techniky zmenšovania odporu a vyvracania námietok
 • Nácvik obchodných komunikačných techník
 • Zlepšenie argumentačných a vyjednávacích schopností

Produktívne zariadenie

 • Straty na zariadení a koeficient celkovej efektivity zariadenia – CEZ (OEE)
 • Súčasný spôsob zberu dát, výpočet CEZ, vizualizácia CEZ (OEE)
 • Zlepšovanie CEZ (OEE) a slabé stránky v procese zlepšovania CEZ (OEE), návrh nápravných opatrení
 • Najčastejšie príčiny porúch a abnormalít na strojoch a zariadeniach
 • Vplyv zariadenia, obsluhy na produktivitu zariadenia
 • 7 krokov autonómnej údržby

ZÁVEREČNÁ CERTIFIKÁCIA A PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV

CELKOM 21 dní

Termíny kurzov

13.02.2018 - 14.02.2019

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)