DETAIL KURZU

Škola majstrov vo výrobe

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

PRAKTICKÉ ZÁŽITKOVÉ TRÉNINGY NA DIELNI PRE OSOBNOSTNÝ A ODBORNÝ RAST MAJSTROV

Počas štúdia kombinujeme nielen teoretické a praktické tréningy priamo vo firmách, ale zároveň trénujeme aj mäkké zručnosti majstrov. Jednotlivé moduly vzdelávacieho programu sú definované na základe súčasných trendov, našich skúseností a minimálnych požiadaviek na majstra.

JE DÔLEŽITÝ MAJSTER PRE VAŠU FIRMU?

Pozícia majstra vo firme je kľúčová. Ako tímlíder riadi vo väčšine firiem až 80 percent zamestnancov, je hlavným nositeľom výrobného know-how. Dobrého majstra, ktorý je pre firmu prínosom, definuje nielen jeho odbornosť, ale aj manažérske zručnosti, schopnosť rýchlo vyhodnocovať a riešiť problémy.

NAŠE ZISTENIA

Degradácia vážnosti pojmu majster. Nedostatok kvalitných majstrov na trhu práce. Školstvo ich „neprodukuje", firmy si ich musia vychovávať sami. Rozdielna úroveň majstrov v jednotlivých firmách. Nesystematický, niekde až absentujúci rozvoj majstrov – nízke investície do vzdelávania. Podceňuje sa výber majstrov, neexistujú jasné požiadavky na túto úroveň riadenia. Odbornosť majstra prevažuje nad jeho manažérskymi schopnosťami. Operatíva majstrov sa z dôvodu ich nekompetentnosti postupne presúva na vyššie úrovne riadenia. Úroveň majstrov je alarmujúca – spomedzi hodnotených viac ako 300 majstrov v SK a CZ spĺňalo požiadavky necelých 20 %. Majstri majú najčastejšie problémy s riadením a vedením ľudí, organizáciou práce, umením motivovať svojich podriadených, riešením konfliktov, argumentáciou a asertivitou, poznaním nových trendov a systematickým riešením problémov.

TRENDY A IPA ŠKOLA MAJSTROV

Úroveň majstra bude mať čoraz významnejší vplyv na konkurenčnú schopnosť podniku. Úspešnosť zmeny do veľkej miery ovplyvnia práve zručnosti a schopnosti majstra. Pozícia majstra bude vyžadovať kvalitné manažérske zručnosti a skúsenosti v oblasti optimalizácie a v riešení problémov. Majster bude okrem odbornosti zastávať v tíme aj ďalšie role – mentor, tréner, manažér, poradca a zlepšovateľ. „Dobrých majstrov" si treba vychovať. Zdroje sa budú investovať iba do majstrov s potenciálom. Návratnosť zdrojov do vzdelávania bude musieť byť okamžitá – z prínosov počas tréningu. Majstri budú vykonávať aktivity v reálnom procese v dielni, nie v učebniach.

Obsah kurzu

Program tvoria moduly definované na základe súčasných trendov, našich skúseností, minimálnych požiadaviek na majstra a požiadaviek účastníkov. Vzhľadom na to, že program sa vyskladá z modulov podľa potrieb účastníkov, je definovaný spoločne po ich registrácii.

 • Dĺžka štúdia je 1 rok.
 • Časová náročnosť sú 2 dni/ mesiac.
 • Veľkosť skupiny 12 ľudí (max. 15).
 • Školenia prebiehajú vo viacerých výrobných spoločnostiach podľa jednotlivých modulov.
 • V rámci štúdia riešia účastníci domáce úlohy.
 • Aplikovanie nadobudnutých znalostí na vlastné pracovisko.
 • Súčasťou štúdia sú kontrolné dni.
 • Certifikát o úspešnom absolvovaní štúdia.
PROGRAM

Úloha majstra v procese zmeny

 • Prečo je zmena dôležitá?
 • Podstata a princípy manažmentu zmeny
 • Rola majstra v procese zmeny
 • Schopnosti a požiadavky na majstra
 • Postoj ľudí voči zmenám
 • Základná analýza môjho tímu – P/S diagram
 • Motivácia v procese zmeny
 • Úloha komunikácie v procese zmeny
 • Príprava ľudí na zmenu

Vybrané techniky riešenia problémov

 • Identifikácia analýza problému
 • Ishikawa
 • 5× prečo
 • Pareto analýza
 • Brainstorming
 • Praktické riešenie vybraného problému z praxe a následná prezentácia riešení

Efektívna komunikácia

 • Aktívne počúvanie – praktický nácvik
 • Techniky kladenia otázok
 • Typológia osobnosti a sebapoznanie
 • Komunikácia s rôznymi typmi osobností

Spätná väzba a manažérske rozhovory

 • Práca so spätnou väzbou – podávanie, prijímanie
 • Vedenie dialógu
 • Nácvik vybraných manažérskych rozhovorov – disciplinárny

Analýza a zlepšovanie procesov vo výrobe

 • Druhy plytvania vo výrobe
 • Techniky pre analýzu procesov
 • Základné cykly zlepšovania – PDCA
 • Praktické riešenie vybraného druhu plytvania

Sila argumentácie

 • Zdolávanie námietok, výhovoriek a argumentov
 • Nácvik 10 argumentačných, v praxi overených techník
 • Riešenie vybraných pracovných situácií (prehovorenie na …, zmena názoru, vydobytie, obhájenie rozhodnutia, názoru)

Asertívne správanie a zvládanie konfliktov

 • Nácvik vybraných asertívnych techník
 • Asertivita – stop manipulácii, dosiahnutie dohody
 • Nácvik štýlov pre zvládanie konfliktov (kompromis, konsenzus, prispôsobenie sa,vyhýbanie sa, súťaženie

Štandardizácia procesov a vizualizácia

 • Metodika 7S – 5S + BOZP + EMS
 • Praktické zavedenie 5S na pilotné pracovisko
 • Význam štandardizácie a vizualizácie
 • Princíp tvorby štandardov – praktická štandardizácia vybraného procesu vo výrobe
 • Jednotlivé úrovne formy vizualizácie v rámci podniku
 • Analýza a návrhy na zlepšenie vizualizácie v danom podniku

Majster ako líder

 • Rozdiel medzi riadením a vedením ľudí
 • Silné a slabé stránky majstra
 • Riadenie ľudí v praxi – úloha, jednotlivec, tím
 • Štýly vedenia ľudí v praxi (direktíva, delegovanie, …)
 • Riadenie a vedenie problémových typov osobností

Motivácia ľudí

 • Motivácia podľa generácií (generácie X,Y,Z)
 • Sebamotivácia
 • Motivácia druhých
 • Praktický nácvik vedenia motivačného rozhovoru

Kvalita pre majstrov

 • Nástroje na riadenie a zabezpečovanie kvality
 • Riešenie vybraného kvalitárskeho problému v praxi

Organizácia práce majstrov a časový manažment

 • Analýza činností a vyťaženia majstra
 • Časový manažment majstra – typy, možnosti, inšpirácie
 • Efektívne plánovanie a delegovanie – aplikácia do praxe
 • Life manažment – ako nevyhorieť a byť produktívny
 • Eliminácia stresu
 • Nové trendy v organizácii práce a využívanie digitálnych nástrojov

Efektívne rozhodovanie v práci majstra

 • Poznanie a nácvik individuálnych techník rozhodovania
 • Poznanie a nácvik tímových techník rozhodovania
 • Praktický nácvik v simulovaných situáciách

Budovanie tímu a tímová spolupráca

 • Čo je a čo nie je efektívny tím – charakteristika efektívneho tímu
 • Optimálna veľkosť tímu a tímové role
 • Postup budovania tímu a pozitívnej tímovej kultúry
 • Ako udržať funkčnosť efektívneho tímu
 • Kritické momenty tímovej spolupráce – riešenie vybraných pracovných situácií

Produktívne pracovisko

 • Koncept štíhleho pracoviska
 • Praktické posúdenie vybraného pracoviska z hľadiska ergonómie a jeho následná optimalizácia
 • Analýza a posúdenie vykonávaných prác na vybranom pracovisku z hľadiska manipulácie

Produktívne zariadenie

 • Straty na zariadení a ich vplyv na efektivitu zariadenia
 • Praktická aplikácia autonómnej údržby na vybrané zariadenie

ZÁVEREČNÁ CERTIFIKÁCIA A PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV

CELKOM 20 dní

Cieľová skupina

Majstri, supervízori, tímlídri

Poznámka k cene

1 účastník: 2 900 Eur bez DPH/ osoba 2 a viac účastníkov: 2 610 Eur bez DPH/ osoba V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát o absolvovaní. Ubytovanie nie je v účastní

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 41/239 90 80
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor