DETAIL KURZU

Daň z príjmov PO, FO - novely zákona za rok 2018 a od 1.1.2019-Ing. Mária Dimitrovová-PO, Ing. Marcela Prajová-FO

Od:

Agentúra PRO

Bratislava

Popis kurzu

Novely zákona o dani z príjmov platné pre rok 2018 a aj od 1.1.2019

Obsah kurzu

Daň z príjmov PO:

Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2018 Zákon č. 341/2016 Z. z. – zrušenie daňovej licencie a jej zápočet po 1.1.2018 Zákon č. 264/2017 Z. z. – kapitálové fondy z príspevkov Zákon č. 344/2017 Z. z. – oslobodené príjmy právnických osôb, odpočet nákladov na výskum a vývoj, podpora poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, daňové výdavky zamestnávateľa na dopravu zamestnancov, pohľadávky v nadväznosti na zmeny v Exekučnom poriadku a v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, úroky z úverov a pôžičiek na obstaranie cenných papierov, daň pri odchode – Exit tax, úpravy pri podnikových kombináciách, daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou – digitálne platformy, zdaňovanie služieb a iné Zákon č. 57/2018 Z. z. – úľava na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci Zákon č. 209/2018 Z. z. – duálne vzdelávanie a praktické vzdelávanie žiakov Zákon č. 213/2018 Z. z. – virtuálna mena Vybrané oblasti z praxe – zdaňovanie dividend, vyrovnacieho podielu a podielov na likvidačnom zostatku, úpravy základu dane – výdavky a príjmy po zaplatení, záväzky, úprava základu dane držiteľa nového vozidla, daňové a nedaňové výdavky – pohľadávky (opravné položky, postúpenie a odpis), kaucie a iné Informácie k tlačivu daňového priznania Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2019 Zákon č. 344/2017 Z. z. – pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC pravidlá) Zákon č. 112/2018 Z. z. – úľava na dani pre registrované sociálne podniky Zákon č. 213/2018 Z. z. – daň z poistenia Novely v legislatívnom procese Interaktívna diskusia (aj počas seminára) Daň z príjmov FO:

Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou pre rok 2018 Zákon č. 264/2017 Z. z. – kapitálové fondy z príspevkov Zákon č. 279/2017 Z. z. – daňový bonus na zaplatené úroky Zákon č. 344/2017 Z. z. – zdanenie príjmov z prevodu majetku alebo práva v BSM, vymedzenie príležitostných príjmov, nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť Zákon č. 63/2018 Z. z. – 13. a 14. plat Zákon č. 213/2018 Z. z. – virtuálna mena Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2019 Zákon č. 213/2018 Z. z. – daň z poistenia Novely v legislatívnom procese – rekreačné poukazy, ubytovanie zamestnancov, zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa vo veku do 6 rokov Diskusia a odpovede na dopyty (aj počas seminára)

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia 9.00 – 10.30 prednáška daň z príjmov PO ( Ing. Dimitrovová) 10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj 10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou daň z príjmov PO ( Ing. Dimitrovová) 12.30 – 13.00 prestávka na obed 13.00. – 13.30 prednáška spojená s diskusiou daň z príjmov PO ( Ing. Dimitrovová) 13.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou daň z príjmov FO ( Ing. Prajová)

Cieľová skupina

  • účtovníci, audítori, ekonómovia
  • živnostníci a iné SZČO
Poznámka k cene

3,60 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Stanovská
+421 905 795 501
info@agenturapro.sk

Hodnotenie
Organizátor