Bratislava

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve-Ing.Tužinský-NR,PO,TT,NR,KE,ZA,TN

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín, účtovná závierka termíny, predpisy, závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko), inventarizácia majetku a záväzkov, zistenie inventarizačných rozdielov, vybrané položky účtovnej závierky, oprava chýb minulých účtovných období, register účtovných závierok, rekapitulácia vybraných zmien v účtovníctve platných pre rok 2016.

Cieľová skupina

  • účtovníci, audítori, ekonómovia
  • živnostníci a iné SZČO

Obsahová náplň

Témy školenia/ seminára Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2016 Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín Kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín Zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín Preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami   Účtovná závierka termíny, predpisy   Závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko) Odpisy (odpisový plán a daňové odpisy), Zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia Opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch, Rezervy v príkladoch, Nevyfakturované dodávky v príkladoch, Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch , Kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene, Splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch Podsúvahová evidencia   Inventarizácia majetku a záväzkov, zistenie inventarizačných rozdielov   Vybrané položky účtovnej závierky Otvorenie účtov (syntetických a analytických), Účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, Záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie, Kompenzácia zostatkov na analytických účtoch, Vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach   Oprava chýb minulých účtovných období   Register účtovných závierok Termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok Spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok   Rekapitulácia vybraných zmien v účtovníctve platných pre rok 2016

Lektor:
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD, daňový poradca

Termíny kurzov

31.01.2017

9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55) - Prešov

Prihlásiť sa
03.02.2017

9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55) - Trnava

Prihlásiť sa
08.02.2017

9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55) - Nitra

Prihlásiť sa
15.02.2017

9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55) - Košice

Prihlásiť sa
16.02.2017

9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55) - Žilina

Prihlásiť sa
17.02.2017

9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55) - Trenčín

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ľubica Stanovská
tel: +421 905 795 501
mobil: +421 905 795 501
e-mail: info@agenturapro.sk

Adresa
Prešov, Trnava, Nitra, Košice, Žilina, Trenčín

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 795 501
mobil: +421 905 795 501
email: info@agenturapro.sk
web: www.agenturapro.sk

Adresa
Agentúra PRO
Lisovňa 27, Bratislava Zobraziť na mape