Akreditovaný kurz podvojného účtovníctva

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Čo Vám prinesie tento kurz?

Absolvent modulu 

 • pozná daňovú a inú súvisiacu legislatívu a vie sa v nej orientovať,
 • je zručný v oblasti dokumentácie účtovných prípadov, vedenia a vystavovania účtovných dokladov a iných písomností,
 • ovláda zaúčtovanie účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh (denníka, hlavnej knihy) a to ručne alebo pomocou účtovného softvéru. 

Obsahová náplň

1. Podstata a význam účtovníctva

2. Komentár k vybraným ustanoveniam zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

3. Komentár k vybraným ustanoveniam opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

4. Majetok a jeho zdroje

5. Účtovné záznamy

6. Účtovné doklady 

7. Účtovný zápis

8. Účtovné knihy

9. Účet

10. Rámcová účtová osnova pre podnikateľov 

 • 10.1.Účtová trieda 0- Dlhodobý majetok
 • 10.2.Účtová trieda 1- Zásoby
 • 10.3.Účtová trieda 2- Finančné účty
 • 10.4.Účtová trieda 3- Zúčtovacie vzťahy
 • 10.5.Účtová trieda 4- Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
 • 10.6.Účtová trieda 5- Náklady
 • 10.7.Účtová trieda 6- Výnosy
 • 10.8.Účtová trieda 7- Uzávierkové účty a podsúvahové účty

11. Inventarizácia majetku a záväzkov

12. Účtovanie uzávierkových účtovných operácií

13. Účtovná závierka

14. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

15. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

16. Komplexný príklad

17. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie

Termin: 7.1.- 29.1.2017  (Kurz bude prebiehať počas štyroch víkendov - spolu 8 dní / 80 hodín).

Počet vyučovacích hodín po 45 min: 80

Začiatok kurzu / koniec kurzu: 08:15 -16:00

Číslo akreditácie POA:3508/2016/143/1

Súčasťou kurzu nie je absolvovanie písomnej záverečnej skúšky. 

Typ a platnosť osvedčenia:
Číslo akreditácie POA:3508/2016/143/1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 914 152 124
email: info@percon.sk
web: www.percon.sk

Adresa
PERCON Consulting, spol. s r. o.
Šancová 102, Bratislava Zobraziť na mape