DETAIL KURZU

Seminár "PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA ZAMESTNANCOV KRAJÍN EU A TRETÍCH KRAJÍN Z POHĽADU BOZP - právne pohľady zamestnávateľa a inšpekcie práce"

Od:

BE-SOFT a.s.

Košice

Popis kurzu

Cieľom seminára je upriamiť pozornosť na zodpovednosť v BOZP v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov krajín EU a tretích krajín a zvýšiť právne povedomie v danej oblasti.

Druhou časťou odborného seminára je problematika zameraná na vyšetrovania neobvyklých pracovných úrazov.

Obsah kurzu

Program – 1.časť Lektor: JUDr. Rudolf Kubica

PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA ZAMESTNANCOV KRAJÍN EU A TRETÍCH KRAJÍN

  • Zamestnanci krajín EU a tretích krajín – úvod do problematiky
  • Uznávanie odbornej spôsobilosti a odbornej praxe zamestnancov krajín EU a tretích krajín
  • Postup Inšpektorátov práce pri kontrolách zamestnávania zamestnancov krajín EU a tretích krajín

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA VO VZŤAHU K BOZP PRE ZAMESTNANCOV KRAJÍN EU A TRETÍCH KRAJÍN

  • Riešenia jazykových bariér medzi zamestnávateľom a zamestnancom krajín EU a tretích krajín z pohľadu IP
  • Oboznamovanie zamestnancov krajín EU a tretích krajín v zmysle právnych predpisov
  • Pracovné úrazy zamestnancov krajín EU a tretích krajín

POZNATKY Z VYŠETROVANIA NEOBVYKLÝCH PRACOVNÝCH ÚRAZOV

  • Práca z domu, športové hry a iné.

Program – 2.časť Lektor: JUDr. Matej KUKURA, PhD.

PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA VO VZŤAHU K BOZP PRE ZAMESTNANCOV KRAJÍN EU A TRETÍCH KRAJÍN

  • Dokumentácia BOZP a oboznamovanie zamestnancov krajín EU a tretích krajín
  • Ako zabezpečiť splnenie podmienok pre získanie odbornej spôsobilosti zamestnancov krajín EU a tretích krajín krajín
  • Príklady z praxe a diskusia

ŠETRENIE NEOBVYKLÝCH PRACOVNÝCH ÚRAZOV Z POHĽADU BOZP

– Práca z domu, športové hry, teambuilding a iné neobvyklé pracovné úrazy, vrátane prezentácie judikátov k tejto problematike

Na našej www.besoft.sk si môžete ZDARMA aktivovať INFORMAČNÝ SPRAVODAJ, kde Vás pravidelne informujeme o novinkách v oblasti BOZP, OPP, životného prostredia a civilnej ochrany , o seminároch, kurzoch, školeniach a zmenách legislatívy. https://www.besoft.sk/…ny-spravodaj

NAŠE ĎALŠIE POZORUHODNÉ PRODUKTY: Softvér BTS – nástroj uľahčujúci tvorbu dokumentácie a evidencií. E-learning – moderný systém vzdelávania elektronickou formou. Informačný portál – vždy aktuálne informácie z oblastí BOZP, OPP, ŽP a CO. E-klient – efektívna správcovská aplikácia pre sieťových klientov.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť.

NAŠE ĎALŠIE POZORUHODNÉ PRODUKTY: Softvér BTS – nástroj uľahčujúci tvorbu dokumentácie a evidencií. E-learning – moderný systém vzdelávania elektronickou formou. Informačný portál – vždy aktuálne informácie z oblastí BOZP, OPP, ŽP a CO. E-klient – efektívna správcovská aplikácia pre sieťových klientov.

Na našej www.besoft.sk si môžete ZDARMA aktivovať INFORMAČNÝ SPRAVODAJ, kde Vás pravidelne informujeme o novinkách v oblasti BOZP, OPP, životného prostredia a civilnej ochrany , o seminároch, kurzoch, školeniach a zmenách legislatívy . https://www.besoft.sk/…e-informacie

Kontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor