Kurz: Seminár "PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA ZAMESTNANCOV KRAJÍN EU A TRETÍCH KRAJÍN Z POHĽADU BOZP - právne pohľady zamestnávateľa a inšpekcie práce"

Popis kurzu

Cieľom seminára je upriamiť pozornosť na zodpovednosť v BOZP v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov krajín EU a tretích krajín a zvýšiť právne povedomie v danej oblasti.

Druhou časťou odborného seminára je problematika zameraná na vyšetrovania neobvyklých pracovných úrazov.Obsah kurzu

Program – 1.časť Lektor: JUDr. Rudolf Kubica

PODMIENKY ZAMESTNÁVANIA ZAMESTNANCOV KRAJÍN EU A TRETÍCH KRAJÍN

 • Zamestnanci krajín EU a tretích krajín – úvod do problematiky
 • Uznávanie odbornej spôsobilosti a odbornej praxe zamestnancov krajín EU a tretích krajín
 • Postup Inšpektorátov práce pri kontrolách zamestnávania zamestnancov krajín EU a tretích krajín

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA VO VZŤAHU K BOZP PRE ZAMESTNANCOV KRAJÍN EU A TRETÍCH KRAJÍN

 • Riešenia jazykových bariér medzi zamestnávateľom a zamestnancom krajín EU a tretích krajín z pohľadu IP
 • Oboznamovanie zamestnancov krajín EU a tretích krajín v zmysle právnych predpisov
 • Pracovné úrazy zamestnancov krajín EU a tretích krajín

POZNATKY Z VYŠETROVANIA NEOBVYKLÝCH PRACOVNÝCH ÚRAZOV

 • Práca z domu, športové hry a iné.

Program – 2.časť Lektor: JUDr. Matej KUKURA, PhD.

PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA VO VZŤAHU K BOZP PRE ZAMESTNANCOV KRAJÍN EU A TRETÍCH KRAJÍN

 • Dokumentácia BOZP a oboznamovanie zamestnancov krajín EU a tretích krajín
 • Ako zabezpečiť splnenie podmienok pre získanie odbornej spôsobilosti zamestnancov krajín EU a tretích krajín krajín
 • Príklady z praxe a diskusia

ŠETRENIE NEOBVYKLÝCH PRACOVNÝCH ÚRAZOV Z POHĽADU BOZP

 • Práca z domu, športové hry, teambuilding a iné neobvyklé pracovné úrazy, vrátane prezentácie judikátov k tejto problematikeCieľová skupina

Seminár je určený pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť.Kontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk


Organizátor