DETAIL KURZU

Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných podnikoch

Od:

CeMS, s.r.o.

Bojnice

Popis kurzu

Oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou OŽP a jej praktická aplikácia. Výrobná činnosť a jej vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia. Vybudovanie systému prevencie ochrany životného prostredia a zavádzanie BAT v praxi.

Obsah kurzu

  • Všeobecne platné právne predpisy v oblasti OŽP
  • Vplyv výrobnej činnosti na jednotlivé zložky ŽP
  • Ochrana ovzdušia – kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia, merania emisií, výpočet emisií a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
  • Odpadové hospodárstvo – nakladanie s odpadmi a obalmi. Katalóg odpadov, evidencia odpadov, ILNO, hlásenia o nakladaní s odpadmi
  • Vodné hospodárstvo – nakladanie s vodami, prevencia ich znečisťovania a havarijný plán
  • Nakladanie s chemickými látkami (klasifikácia nebezpečných chemických látok, KBÚ, a pod.)
  • Prevádzková dokumentácia v oblasti OŽP

Kontaktná osoba


+421 911 280 995
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor