DETAIL KURZU

Verejné obstarávanie - Ako prebieha kontrola VO financovaného z fondov Európskej únie - aktuálne zmeny

Od:

OTIDEA s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad o kontrole „eurofondového“ verejného obstarávania. Predstavia sa jednotlivé štádiá kontroly verejného obstarávania od kontroly pred vyhlásením postupu zadávania zákazky až po kontrolu po uzavretí zmluvy a kontrolu dodatkov. Účastníci budú uvedení do formy spolupráce s Úradom pre verejné obstarávania a Protimonopolným úradom, ktorú môžu riadiace orgány zodpovedné za operačné programy využívať pri výkone kontroly verejného obstarávania. Samostatnou kapitolou budú najčastejšie nedostatky identifikované národnými kontrolnými orgánmi, ako aj auditom Európskej komisie a s tým spojené uplatnenie finančných opráv. Záver bude venovaný osobitnej problematike konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní. aktualne zmeny od 13. 10. 2017

Obsah kurzu

 1. Kontrola verejného obstarávania podľa Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014–2020:
 • predstavenie úloh centrálneho koordinačného orgánu, ktorý vydáva základný dokument upravujúci systém kontroly eurofondového verejného obstarávania
 • čo je to Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014–2020 a pre koho je určený
 • popis jednotlivých typov kontroly : ex-ante kontrola (pred vyhlásení verejného obstarávania a pred podpisom zmluvy), ex-post kontrola (po podpise zmluvy)
 • osobitné typy kontroly, napr. kontrola centrálneho verejného obstarávania
 • vývoj zmien v nastavení systému kontroly v súvislosti s novým zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
 • osobitné pravidlá pre „eurofondové“ zákazky s nízkou hodnotou, prečo sú tieto pravidlá prísnejšie ako určuje zákon o verejnom obstarávaní
 • spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie a Protimonopolným úradom pri kontrole eurofondového verejného obstarávania
 1. Nedostatky identifikované pri výkone kontroly verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ a ich dôsledky
 • finančné korekcie, kto o nich rozhoduje a aké sú pravidlá na ich uplatnenie
 • predstavenie Metodického pokynu centrálneho koordinačného orgánu k určovaniu finančných opráv a Usmernenia Európskej komisie
 • zistenia národných kontrolných orgánov
 • zistenia z auditov Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
 • následky závažných zistení za oblasť verejného obstarávania: prerušenie platieb pre operačné programy
 1. Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
 • úprava v novom zákone o verejnom obstarávaní
 • dôsledky tohto typu zistenia v prípade eurofondových zákaziek
 • ako sa prijímatelia môžu vyhnúť zisteniam tohto typu

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zástupcov riadiacich orgánov a sprostredkova­teľských orgánov, orgán auditu (sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR), certifikačný orgán (sekcia európskych fondov Ministerstva financií SR), prijímateľov príspevku z fondov EÚ (verejných obstarávateľov a obstarávateľov)

Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obed

Kontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor