Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001

Popis kurzu

Objasniť a získať vedomosti o systéme environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001. Objasniť postupy a zásady auditovania EMS v súlade s ISO 19011 a pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov v zmysle normy STN EN ISO 14001 Do kurzu je tiež začlenený blok informácií venovaný legislatíve v oblasti životného prostredia.

Obsah kurzu

Manažérstvo environmentu, procesný prístup, požiadavky normy ISO 19011, plánovanie, príprava, vedenie a vyhodnotenie interných auditov v zmysle normy ISO 19011, prístup audítora, modelové príklady realizácie interných auditov, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikácia pri audite, asertivita, test.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre tých , ktorí implementujú systém environmentálneho manažérstva, uvažujú o jeho zavedení, alebo už majú certifikovaný systém environmentálneho manažérstva a sú zodpovední za jeho udržiavanie a zlepšovanie.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity.

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 71
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Organizátor