DETAIL KURZU

Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel

Od:

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom kurzu je „Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel“. Jeho zámerom je predstavenie programovacích techník jazyka VISUAL BASIC for Applications v Microsoft Excel pre automatizáciu činnosti pri práci s údajmi uložených v hárkoch zošitu a techník na vytvorenie interaktívnych výstupov vo forme tabuliek a grafov aj prostredníctvom užívateľského dialógu a jeho ovládacích prvkov.

Obsah kurzu

Úvod do jazyka Visual Basic for Applications v Microsoft Excel (VBA) a základy programovania v jazyku VBA

 • zoznámenie sa s editorom jazyka Visual Basic for Applications v Microsoft Excel, vkladanie modulov a procedúr,
 • možnosti tvorby kódu vo VBA (záznamník makier),
 • hierarchia objektov a ich vlastnosti.

Práca s procedúrami

 • deklarovanie procedúry, rozsah platnosti procedúr,
 • definícia dátových typov, deklarácia premenných,
 • pole premenných a jeho deklarácia, statické a dynamické pole,
 • riadenie priebehu kódu využitím cyklov (For-Next, Do While, Do Until) a konštrukcií (With-End With, For Each- Next, If – Then, Select Case).

Práca s funkciami

 • vstavané užívateľské dialógy VBA (funkcie Inputbox a MsgBox),
 • používanie vstavaných funkcií vo VBA resp. funkcií pracovného zošitu Excel,
 • deklarácia procedúry Function, volanie funkcie v procedúre, odovzdávanie parametrov odkazom a hodnotou (ByRef, ByVal).

Práca s databázou údajov

 • príklady použitia programátorských techník VBA pri práci s oblasťami, pracovným hárkom, resp. pracovnými zošitmi,
 • filtrovanie, usporiadanie, transformácia, kopírovanie a ďalšie operácie s údajmi v databáze.

Práca s užívateľským dialógom

 • vloženie, zobrazenie vlastného užívateľského dialógu (Userform),
 • ovládacie prvky, nastavenie ich vlastností a ich pridávanie na formulár (Zaškrtávacie políčko (CheckBox), Pole so zoznamom (ComboBox), Príkazové tlačítko (CommandButton), Rámček (Frame), Obraz (Image), Popis (Label), Zoznam (ListBox), Prepínač (OptionButton), Viacnásobná stránka (Multipage), Textové pole (TextBox) a iné),
 • odkazy pre jednotlivé ovládacie prvky panelu nástrojov (Toolbox) prostredníctvom kódu VBA,
 • pokročilejšie techniky práce s ovládacími prvkami Zoznam (ListBox), Viacnásobná stránka (Multipage), vloženie tabuľky na užívateľský dialóg, zmena užívateľského rozhrania.

Práca s grafmi

 • vytváranie a umiestnenie grafu prostredníctvom kódu VBA, jeho formátovanie, zmena zdrojovej oblasti údajov,
 • zobrazenie grafu aj na užívateľský dialóg.

Práca s interaktívnym rozhraním dashboard

Dashboard – možno charakterizovať ako interaktívne rozhranie, ktoré prostredníctvom kompaktnej vizualizácie dát prezentuje informácie o fungovaní procesov riadenia a poskytuje spätnú väzbu potrebnú pre manažérske rozhodovanie. Toto rozhranie, pre ktoré je typická reprezentácia dát v podobe grafov a tabuliek je možné vytvoriť aj v prostredí MS Excel.

 • vytvorenie dashboardu, resp. interaktívnych tabuliek a grafov z databázy údajov pomocou dynamických prvkov Microsoft Excel aj pomocou VBA:

 dynamické oblasti pomocou definovania názvu a dynamických funkcií (OFFSET, VLOOKUP, CHOOSE, DIRECT, COLUMN, INDEX a pod.)

 ovládacie prvky formulára, resp. ActiveX (Scrollbar, OptionButton, CheckBox, ListBox, CommandButton a pod.) https://euba.sk/…ications-vba

Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí pracujú s databázami údajov v prostredí Microsoft Excel a majú záujem sa naučiť svoju činnosť automatizovať a zefektívniť, resp. prezentovať tieto údaje aj pomocou vytvárania interaktívnych výstupov (reports) vo forme tabuliek a grafov. Programovacie techniky jazyka VISUAL BASIC for Applications môžu absolventi využiť pri práci s údajmi a na ich vizualizáciu na rôznych stupňoch riadenia.

Poznámka k cene

• poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 50 €, vrátane DPH

Kontaktná osoba

PhDr. Eva Filusová
+421 2/672 951 63
eva.filusova@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor