Správa bytového fondu

Popis kurzu

Cieľom školiaceho programu je rozvíjať odborné vedomosti a profesionalitu správcov bytových domov.

Školiaci program je v zmysle požiadaviek aktuálnej legislatívy zameraný na:

  • výklad právnych predpisov týkajúcich sa výkonu správy bytových domov s dôrazom na príklady praktickej aplikácie,
  • získanie a rozvoj vedomostí a zručností pre efektívne zabezpečenie administratívneho, odborného a technického výkonu správy bytového fondu,
  • priblíženie aktuálnych trendov a možností financovania správy bytového fondu a hospodárenia pri výkone správy bytových domov.

Obsah kurzu

  • Právo a legislatíva – 20 hodín
  • Administratívne zabezpečenie správy – 30 hodín
  • Odborné a technické zabezpečenie správy – 20 hodín
  • Finančný manažment a hospodárenie – 20 hodín

Rozsah vzdelávania: 90 vyučovacích hodín = 9 vyučovacích dni Vyučovanie v pracovné dni 8:00 – 16:30

Spôsob ukončenia: Záverečný test. Osvedčenie o získanom vzdelaní.

Cieľová skupina

Osoby so záujmom o získanie odbornej spôsobilosti podľa Zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Kontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 37/658 20 62
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Organizátor