Kurz: Odborná príprava a aktualizačná odborná na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Popis kurzu

Odborná príprava: absolvent modulu získa aktuálne informácie o dezinfekčných prípravkoch na profesionálne použitie alebo o prípravkoch na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie v zmysle platnej legislatívy. Dokáže vykonať identifikáciu zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a ich likvidáciu v súlade s platnými legislatívnymi a bezpečnostnými predpismi.

Aktualizačná odborná príprava absolvent modulu získa aktuálne informácie na odborné využitie dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie v zmysle platnej legislatívy. Dokáže vykonať identifikáciu zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a ich likvidáciu v súlade s platnými legislatívnymi a bezpečnostnými predpismi.Obsah kurzu

Odborná príprava

 • Právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti
 • Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci
 • Toxikológia a zásady prvej pomoci
 • Teoretické vedomosti pri výkone tejto činnosti
 • Epidemiológia a základy z mikrobiológie vo vzťahu k tejto činnosti
 • Hygiena životného prostredia vo vzťahu k činnosti
 • Charakteristika, biológia a spoznávanie (určovanie) škodlivých živočíchov
 • Pracovné postupy a praktické zručnosti pri výkone tejto činnosti

Rozsah 20 hodín

Aktualizačná odborná príprava:

 • Právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti,
 • Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci,
 • Toxikológia a zásady prvej pomoci
 • Teoretické vedomosti pri výkone tejto činnosti,
 • Epidemiológia a základy z mikrobiológie vo vzťahu k tejto činnosti,
 • Hygiena životného prostredia vo vzťahu k činnosti,
 • Charakteristika, biológia a spoznávanie (určovanie) škodlivých živočíchov
 • Pracovné postupy a praktické zručnosti pri výkone tejto činnosti

Rozsah 16 hodinCieľová skupina

Odborná príprava: Fyzické osoby, ktoré chcú získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ostatní záujemcovia o túto problematiku.

Aktualizačná odborná príprava: Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Osoby pracujúce v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti a podľa § 16 ods. 29 a 30 na vykonávanie činností majú povinnosť absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu.Certifikát

V zmysle § 63c ods. 2 sú osoby, ktoré získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rokoch od 2012 do 31.júla 2014, povinné absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do 31. decembra 2019 a následne minimálne každých 5 rokov od dátumu vystavenia osvedčePoznámka k cene

Odborná príprava pri platbe na bankový účet 180 €; pri platbe v hotovosti 182 €, Aktualizačná odborná príprava pri platbe na bankový účet 138 €; pri platbe v hotovosti 140 €Kontaktná osoba

Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
+421 37/791 02 80
andrea.lehotayova@agroinstitut.sk