MSA – Analýza systému merania, Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

Popis kurzu

 • Podať praktický návod na preverenie kontrolných postupov používaných na zabezpečenie kvality procesov, odvodených od najnovších doporučení skupín zodpovedných za riadenie procesov v priemysle AIAG MSA III.edition a VDA 5.
 • Na konkrétnych príkladoch ukázať účastníkom, ako možno uvedené metódy efektívne využiť v ich vlastnej organizácii.
 • Praktickými cvičeniami pomôcť aplikovať metodiku MSA na vybraných kontrolných postupoch.

Obsah kurzu

Úvod do analýzy spôsobilosti systému merania

 • Dôvody hodnotenia kontrolných postupov (meracích systémov).

Model pre hodnotenie spôsobilosti meradiel

 • Premenlivosť merania, presnosť merania a zhodnosť merania.
 • Základné štatistiky a modely pri hodnotení spôsobilosti merania.
 • Presnosť, opakovaná presnosť, overiteľná presnosť, stabilita, linearita – základné definície v MSA.

Metodológia (postupy) pri stanovovaní spôsobilosti meradiel

 • Metóda na stanovenie stability meracieho systému.
 • Metóda na stanovenie presnosti meracieho systému.
 • Štandardná metóda opakovanej a overiteľnej presnosti (RaR štandard).
 • Upravená metóda opakovanej a overiteľnej presnosti (RaR upravená).
 • Atribútové metódy – metódy krížových tabuliek a výpočet Kappa Cohen.

Analýza spôsobilosti merania, R&R study – praktické cvičenia

 • Na spojité merania a na atributívne merania.

Riešenie úloh

 • Riešenie úloh z okruhu pôsobenia účastníkov tréningu s počítačovou podporou.
 • Praktické otázky z aplikácie s možnosťou hodnotenia údajov v prostredí MS Excel alebo MiniTab®.

Počas tréningov MSA môžu účastníci využívať buď vlastný softvér (MiniTab®, prípadne iný), alebo softvér „SPC pre Excel”, ktorý im bude počas tréningov zapožičaný a môžu si ho zakúpiť za zľavnenú cenu.

Bližšie informácie na www.fbe.sk

Cieľová skupina

Kurz MSA je určený najmä:

 • vedúcim pracovníkom zodpovedným za kvalitu výroby alebo služieb
 • pracovníkom útvarov riadenia kvality, TPV a výroby
 • vedúcim tímov zlepšovania procesov a projektov Six Sigma

Kurz nepredpokladá zvláštne znalosti štatistiky ani výpočtovej techniky.

Certifikát Certifikát o asolvovaní kurzu Poznámka k cene

cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 370 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk

Kontaktná osoba

Lucia Krížová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Organizátor