Kurz: Zvýhodnený balík kvalifikačných kurzov - Kurz bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany

Popis kurzu

  • získanie kvalifikácie bezpečnostného technika a získanie kvalifikácie technika požiarnej ochrany.

Ponúkame balík : Základný kurz bezpečnostných technikov a Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany. Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a e-learningového štúdia. Kvalifikačný kurz bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23, zákona č. 124/2006 Z.z. v znp., na základe schváleného projektu. Kurz je akreditovaný Národným Inšpektorátom práce. BONUS 1 V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009 a normy STN EN ISO 19011:2012. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu. BONUS 2 Účastníci dostanú CD s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle §11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. Obsah a rozsah kurzu prebieha v zmysle schváleného projektu MV SR.Cieľová skupina

záujemci o získanie kvalifikácie bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany s celoštátnou platnosťou

podmienkou zaradenia do kurzov je ukončené ÚSV alebo ÚSO vzdelanie. Základný kurz bezpečnostného technika otvárame 8.10.2018 Základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany otvárame v 1.10.2018 Kva­lifikačný kurz je možné absolvovať aj cez REPAS.Poznámka k cene

cena za balík dvoch kvalifikačných kurzovKontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová, Ing. Denisa Pangracová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk


Organizátor