Zvýhodnený balík kvalifikačných kurzov - Kurz bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany

Popis kurzu

  • získanie kvalifikácie bezpečnostného technika a získanie kvalifikácie technika požiarnej ochrany.

Ponúkame balík : Základný kurz bezpečnostných technikov a Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany. Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a e-learningového štúdia. Kvalifikačný kurz bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23, zákona č. 124/2006 Z.z. v znp., na základe schváleného projektu. Kurz je akreditovaný Národným Inšpektorátom práce. BONUS 1 V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009 a normy STN EN ISO 19011:2012. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu. BONUS 2 Účastníci dostanú USB disk s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi a tiež učebný materiál v tlačenej forme.

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle §11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. Obsah a rozsah kurzu prebieha v zmysle schváleného projektu MV SR.

Obsah kurzu

Obsahom základného kurzu bezpečnostných technikov je legislatíva týkajúca sa vykonávania úloh bezpečnostnotechnic­kej služby. Absolvent získa teoretické vedomostí, praktické skúseností a aplikačné postupy, ktoré sú potrebné na výkon funkcie bezpečnostného technika. Obsahom základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany je výklad platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Absolvent získa teoretické vedomostí, praktické skúseností a aplikačné postupy, ktoré sú potrebné na výkon funkcie technika požiarnej ochrany. Bonus: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.

Na našej www.besoft.sk si môžete ZDARMA aktivovať INFORMAČNÝ SPRAVODAJ, kde Vás pravidelne informujeme o novinkách v oblasti BOZP, OPP, životného prostredia a civilnej ochrany , o seminároch, kurzoch, školeniach a zmenách legislatívy. https://www.besoft.sk/…ny-spravodaj

NAŠE ĎALŠIE POZORUHODNÉ PRODUKTY: Softvér BTS – nástroj uľahčujúci tvorbu dokumentácie a evidencií. E-learning – moderný systém vzdelávania elektronickou formou. Informačný portál – vždy aktuálne informácie z oblastí BOZP, OPP, ŽP a CO. E-klient – efektívna správcovská aplikácia pre sieťových klientov.

Cieľová skupina

záujemci o získanie kvalifikácie bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany s celoštátnou platnosťou

podmienkou zaradenia do kurzov je ukončené ÚSV alebo ÚSO vzdelanie. Základný kurz bezpečnostného technika otvárame 8.10.2018 Základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany otvárame v 1.10.2018 Kva­lifikačný kurz je možné absolvovať aj cez REPAS.

Poznámka k cene

cena za balík dvoch kvalifikačných kurzov

Kontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová, Ing. Denisa Pangracová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk

Organizátor