Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka

Popis kurzu

Charakteristika testovania: Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa realizuje na piatich jazykových úrovniach A2, B1, B2, C1 a C2.

Výstupnou formou testovania je certifikát platný v Európskej únii, ktorý slúži ako doklad o znalosti slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na príslušnej jazykovej úrovni. Každý úspešný absolvent skúšky spolu s certifikátom obdrží podrobnú správu hodnotenia jednotlivých zručností.

Obsah kurzu

Písomná časť: gramaticko-lexikálny test v trvaní 120 min.

Ústna časť: riadený rozhovor (interview) vrátane riešenia problémovej úlohy v trvaní cca 20 min.

Testovanie základných jazykových zručností:

  • hovorenie
  • počúvanie s porozumením
  • čítanie s porozumením
  • písanie

http://cdv.uniba.sk/…ieho-jazyka/

Cieľová skupina

Skúška je určená všetkým cudzincom, ktorí si chcú alebo potrebujú overiť stupeň svojej komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku.

Poznámka k cene

80 € pre študentov JOP CĎV UK. Poplatok za mimoriadny termín skúšky: +20 €. Konzultácia na posúdenie úrovne jazykovej spôsobilosti: 15 €.

Kontaktná osoba

Mgr. Klaudia Báčkaiová
+421 2/544 103 77
klaudia.backaiova@cdv.uniba.sk

Organizátor
Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena