Daně – výklad nejdůležitějších zákonů

Základné info
 • Termín kurzov: 21.08.2017 - 30.08.2017
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 19 348 Kč (15 990 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1704670 - 15 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170467A - 30 381 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170467B - 43 173 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170467C - 54 366 Kč +
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. Do tohoto cyklu seminářů je také zařazen výklad zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců. Ti, kteří se připravují na zkoušky u KDP ČR, si též odnesou informaci o tom, jak budou zkoušky probíhat.

Cieľová skupina

Modul se skládá z 11 seminářů, které je možné absolvovat samostatně a je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. 8. 2017; 9:00–17:00 – ZÁKON O DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO
 • Bc. Marta Šťastná

Aktuální legislativa DPH a předpokládaný vývoj – předmět daně – místo plnění – obrat – registrace – společnost – zdaňovací období – daňové přiznání – kontrolní hlášení – základ daně – opravy základu daně a daně – povinnost přiznat daň – daňové doklady – sazby daně – režim přenesení daňové povinnosti – stavebnictví – nárok na odpočet – poměrný nárok na odpočet – osvobozená plnění bez nároku na odpočet a krácený nárok – úprava odpočtu daně – vyrovnání odpočtu daně – změna režimu – zvláštní režimy. Odpovědi na dotazy, diskuze.

2. seminář: 22. 8. 2017; 9:00–18:00 – ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – PRÁVNICKÉ OSOBY

 • Ing. Ilona Součková

STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ:

 • výsledek hospodaření před zdaněním.

POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: Dodanění neuhrazených závazků – pohledávky ze smluvních sankcí – daňové dopady změny účetní metody na základ daně – daňové dopady oprav účtování v předchozích letech – daňové důsledky dohody o narovnání – dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik – zrušení rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením – zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek – položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné – příjmy podléhající srážkové dani – tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

DEFINICE OSOB SPOJENÝCH, CENY OBVYKLÉ, ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ: Zdanění příjmů z dědění a darování – příjmy získané směnou – daňové dopady převodních cen.

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY: Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek – příspěvky právnickým osobám s povinným nebo nepovinným členstvím – příspěvky na různé typy pojištění – odměny statutárních orgánů – cenné papíry, pohledávky, závazky – zásadní změny v odpisu pohledávek a v tvorbě daňových opravných položek k pohledávkám – finanční i operativní leasing – zajištění závazku převodem práva – propagační předměty, dary, reprezentace – úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále – likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod – výdaje související s držbou dceřiné společnosti – limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení – nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy.

DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ: Z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech – z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí – z bezúplatného příjmu.

NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ, SFÉRA NEZISKOVÉHO SEKTORU: Veřejně prospěšný poplatník – svěřenský fond – fundace – změny v režimu SVJ – omezení daňových benefitů – zdanění úrokových příjmů.

SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI: Odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty – řetězení daňových ztrát při přeměnách – rozšíření převodu ztráty na právního nástupce u družstev – odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje – odpočet na odborné vzdělávání – snižující položky na dary – snižující položky u neziskových subjektů.

AKTUÁLNÍ OTÁZKY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Odpovědi na dotazy, diskuze.

3. seminář: 23. 8. 2017; ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – FYZICKÉ OSOBY 9:00–13:00 – ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – FYZICKÉ OSOBY, ÚPRAVY DAŇOVÉHO ZÁKLADU

 • Ing. Jan Vorlíček

Změny zákona v oblasti předmětu daně (příjmy získané darem a děděním) – osvobození příjmů od daně (osvobození příjmů z dědění a darování, prodeje cenných papírů, nemovitých věcí)

 • dílčí základy daně – změny u jednotlivých dílčích základů daně (DPP, příjmy žáků a studentů, autorské honoráře, hospodářský rok, příjmy z pachtu) – úpravy dílčích základů daně – zdanění ležící pozůstalosti – paušální výdaje, omezení paušálních výdajů – přechod ze skutečných výdajů na výdaje paušální – postup při ukončení a přerušení činnosti – obecná ustanovení o věcech a osobách – příjem ze svěřenského fondu – příjmy ze společenství jmění – nezdanitelné části základu daně a jejich změny – slevy na dani a jejich změny.

14:00–18:00 – HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ

 • Ing. Ilona Součková

POŘÍZENÍ HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU:

 • stanovení vstupní ceny HM a NHM pro odpisování.

MAJETEK VYLOUČENÝ Z ODPISOVÁNÍ:

 • daňový režim majetku vyloučeného z odpisování.

ODPISOVÁNÍ MAJETKU: Odpisové skupiny – doba odpisování – zatřídění majetku do odpisových skupin – uplatnění daňových odpisů – časový odpis – přerušení daňového odpisování – režim majetku vloženého do obchodní korporace – pokračování odpisování majetku započatém původním vlastníkem – úprava režimu finančního leasingu.

VÝKLAD NEHMOTNÉHO MAJETKU TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU VYŘAZENÍ HM A NHM: Vyřazení HM A NHM – uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů – vyřazení v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody – částečné vyřazení HM a NHM – zmařené investice. LIMITACE DAŇOVÝCH NÁKLADŮ PŘI PRODEJI MAJETKU: Prodej pozemků – prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků – prodej majetku neodpisovaného. Odpovědi na dotazy, diskuze.

4. seminář: 24. 8. 2017; 9:00–13:00 – ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – ZÁVISLÁ ČINNOST

 • Ing. Marie Hajšmanová

ROZLIŠENÍ POPLATNÍKŮ: Daňový rezident – daňový nerezident.

PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI: Příjmy, které nejsou předmětem daně – příjmy osvobozené od daně, daňové benefity – základ daně z příjmů ze závislé činnosti – schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka – slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti.

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI: Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení – roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení – slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“ – uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování – vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonusů – rozdílné postupy plátců daně při zdaňování příjmů nerezidentů.

POVINNOSTI PLÁTCŮ, ZMĚNY: Povinnosti plátců daně – tiskopisy předkládané finančnímu úřadu – opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců. Odpovědi na dotazy, diskuze.

5. seminář: 24. 8. 2017; 13:45–17:45 – MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ – PRINCIPY

 • Ing. Václav Zíka

Mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR – smlouvy o zamezení dvojího zdanění (důvody pro jejich sjednávání, aktuální stav, komplexnost, struktura, atd.) – aplikace výhod plynoucích z daňových smluv a ze zákona o daních z příjmů vůči zahraničním daňovým rezidentům – aktuální stav zákona o daních z příjmů – daňové rezidentství fyzických osob – daňové rezidentství právnických osob – transparentní entity – koncept zdroje příjmů na území ČR – stálá provozovna – aplikace srážkové daně a zajištění daně – zdaňování různých druhů příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky, příjmy ze zaměstnání atd.) – poskytování služeb versus mezinárodní pronájem pracovní síly – vyloučení mezinárodního dvojího zdanění – kontext EU. Odpovědi na dotazy, diskuze.

6. seminář: 28. 8. 2017; 9:00–15:00 – DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI – JUDr. Svatopluk Galočík Dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí včetně konsignačních skladů – pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 – obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň – přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16 – poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3 – přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 – pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a – nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně – finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d – povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku – vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně – souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání – ustanovení § 108 odst. 1 písm. j – úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110ze (mini one stop shop) – zrušení svobodných skladů – zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech – zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem – zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně. Odpovědi na dotazy, diskuze.

7. seminář: 28. 8. 2017; 15:15–17:30 – ZÁKON O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A KOMOŘE DAŇOVÝCH PORADCŮ – Ing. Radek Neužil PRÁVA A POVINNOSTI DAŇOVÝCH PORADCŮ: Principy daňového poradenství jako právní služby založené na poskytování rad v oblasti zdaňování a zastupování klientů před státními úřady – profesní předpisy profese, práva a povinnosti daňových poradců plynoucí ze zákona o daňovém poradenství – etický kodex a další problematika, která se daňového poradenství dotýká, jako například zákon proti praní špinavých peněz nebo trestně právní předpisy.

PODMÍNKY KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY: Ssystém kvalifikačních zkoušek – praktický průběh i závazná pravidla upravená zkušebním řádem Komory daňových poradců ČR. Odpovědi na dotazy, diskuze.

8. seminář: 29. 8. 2017; 9:00–14:00 – ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 • Ing. Marta Ženíšková

ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: Změny od 1. 1. 2017 a stručná informace o připravovaných změnách – poplatníci pojistného, účast na nemocenském pojištění, sčítání a přesouvání příjmů pro odvod pojistného – započitatelné a nezapočitatelné příjmy do vyměřovacího základu, příklady – maximální vyměřovací základ a vracení přeplatku na pojistném – přehled o výši pojistného, „nulové“ přehledy – pojištění OSVČ (placení záloh a pojistného, nemocenské pojištění OSVČ, přehledy, základy výpočtu důchodu u OSVČ) – přeplatky, nedoplatky – platební výměry a výkazy nedoplatků – promíjení penále – splátky – pokuty. Odpovědi na dotazy, diskuze.

9. seminář: 29. 8. 2017; 15:15–17:30 – ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ – Ing. Antonín Daněk Zdravotní pojištění v reakci na změny v letech 2016 a 2017 – zaměstnanci a zaměstnání ve zdravotním pojištění – okruh osob, které jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění – oznamovací povinnost zaměstnavatele – vyměřovací základ zaměstnance – zahrnované a nezahrnované příjmy – minimální vyměřovací základ a jeho poměrná část – souběžné příjmy a odpočty – neplacené volno a neomluvená absence – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu zdravotního pojištění – Evropská unie a zdravotní pojištění – OSVČ ve zdravotním pojištění – lhůty splatnosti pojistného – rozhodování zdravotních pojišťoven – prominutí penále – řešení problémových situací z praxe. Odpovědi na dotazy, diskuze.

10. seminář: 30. 8. 2017; 9:00–13:00 – CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY – Mgr. Magdaléna Vyškovská Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2016 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy.

11. seminář: 30. 8. 2017; 13:45–17:45 – ZÁKON O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU – JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz – právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – vliv tzv. IV. směrnice AML na proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky – problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinnosti osob povinných s ohledem na jejich postavení – náhrada škody, přestupky a správní delikty – příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech – otevírání účtů, bankovní hotovostní operace, bankovní bezhotovostní operace, operace na trhu s cennými papíry.

Lektor:
Ing. Antonín Daněk

Termíny kurzov

21.08.2017 - 30.08.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)