Kurz: Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Účtovník. Modul podvojné účtovníctvo - Víkendový kurz

Popis kurzu

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si základné princípy účtovania a ich vzájomné súvislosti. Nadobudnuté poznatky v zmysle platnej legislatívy budú neoceniteľným prínosom nielen pre tých, ktorí chcú v praxi viesť samostatne účtovnú agendu v podvojnom účtovníctve, ale aj pre tých, ktorí si chcú len zdokonaliť a rozšíriť svoje znalosti v tejto oblasti. Naši kvalifikovaní lektori vám prezentované teoretické vedomosti obohatia na príkladoch z praxe, aby ste si od nás VY odniesli potrebné informácie a MY splnili vaše najnáročnejšie očakávania.

Čo Vám prinesie tento kurz?

Absolvent modulu 

 • pozná daňovú a inú súvisiacu legislatívu a vie sa v nej orientovať,
 • je zručný v oblasti dokumentácie účtovných prípadov, vedenia a vystavovania účtovných dokladov a iných písomností,
 • ovláda zaúčtovanie účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh (denníka, hlavnej knihy) a to ručne alebo pomocou účtovného softvéru. 

Výuka JEDNODUCHO a ZROZUMITEĽNE v softvéri!Obsah kurzu

 1. Podstata a význam účtovníctva
 2. Komentár k vybraným ustanoveniam zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 3. Komentár k vybraným ustanoveniam opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/23054/2002-92 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
 4. Majetok a jeho zdroje
 5. Účtovné záznamy
 6. Účtovné doklady
 7. Účtovný zápis
 8. Účtovné knihy
 9. Účet
 10. Rámcová účtová osnova pre podnikateľov
 11. Inventarizácia majetku a záväzkov
 12. Účtovanie uzávierkových účtovných operácií
 13. Účtovná závierka
 14. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 15. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
 16. Komplexný príklad
 17. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie

Študijné materiály, zošit, pero a občerstvenie ZDARMA.

Pre získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou treba:

 • absolvovať 130 vyučovacích hodín kurz podvojného účtovníctva  a
 • úspešne zložiť záverečnú skúšku


Kurz možno uhradiť na 2 splátky.Certifikát

Osvedčenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s celoštátnou platnosťouKontaktná osoba


+421 914 152 124
info@percon.sk