Kurz: Verejné obstarávanie - Minimálne povinnosti verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z.

Popis kurzu

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO – „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania. Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa. Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou. Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu, ktorú odporúča Úrad pre verejné obstarávanie mať v každej organizácii vypracovanú.Obsah kurzu

  1. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, Interná Smernica pre tento postup verejného obstarávania.
  2. Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti.
  3. Ako vyhlasujeme tento typ verejného obstarávania, aké povinnosti má verejný obstarávateľ pri vyhlásení zákazky.
  4. Ako vyhodnocujeme tento typ verejného obstarávania, povinnosti verejného obstarávateľa.
  5. Akú dokumentáciu zakladá verejný obstarávateľ do spisu pri tomto type verejného obstarávania.
  6. Inštitút konfliktu záujmov je založený na aktívnej úlohe verejného obstarávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, vedúcemu k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania.
  7. Optimálnym spôsobom identifikácie zainteresovaných osôb je prijatie vnútorného predpisu alebo interného riadiaceho aktu, ktorý zmapuje procesy verejného obstarávateľa súvisiace s prípravou a realizáciou verejného obstarávania vo väzbe na možnosť vzniku konfliktu záujmov – Vzorová interná Smernica.Cieľová skupina

Všetkých, ktorí pôsobia na strane verejných obstarávateľovPoznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, obedKontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor