Porady – efektívny nástroj riadenia /Koučovací - partnerský prístup/ (2 DNI)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Počuli ste už výraz HOPLAPO?

Gratulujte si, ak nie v súvislosti s Vašou poradou.

A čo tak, viesť PORADU tak, aby z toho mali účastníci skutočný osoh a ešte sa cítili aj inšpirovaní? Od teraz sa na porady tešiť a prísť pripravení?

Intenzívny interaktívny tréning, zorganizujeme za účelom, ako doplnenia zručností pri organizovaní, vedení (moderovaní), sumarizovaní komunikovaných tém porady, tak pri efektívnom spracovávaní dôležitých informácií, písaní zápisníc, či už v priebehu, alebo následne po ukončení rokovania.

Zameriame sa tiež na dosahovania pracovných i osobných cieľov, výnimočných požadovaných výsledkov, pre úspešné pôsobenie v profesionálnej i osobnej sfére, prihliadajúc na špecifiká práce a osobnostný potenciál účastníkov kurzu.

Obsahom a metodikou tréningu, tiež sledujeme ciele:

 • Doplnenie a zdokonalenie manažérskych nástrojov inšpiratívneho člena tímu, získanie stability a načerpanie ideálneho pracovného elánu a efektívneho výkonu
 • Eliminovanie stresu, ktorého zdrojom býva i ľudské nedorozumenie, z dôvodov nedostačujúcej spätnej väzby, neefektívneho delegovania, potreby získavania skupinovej zhody názorov, keď to tak jasné nie je
 • Zdokonalenie a rozvinutie komunikačných zručností z pohľadu prezentéra, či povereného moderovaním, negociácia (schopnosť rokovať win:win) a účinné riadenie konfliktov
 • Budovanie žičlivej atmosféry na pracovisku

Účastníci kurzov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny.

Cieľová skupina

 • Manažér, tím líder, Scrum master, Asistent, Interní a externí školitelia
 • Osoby, ktoré chcú byť vždy IN a dokonale pripravené

Obsahová náplň

Stručný obsah navrhovaných tém – návrh:

 1. Porady, pracovné stretnutia – TOP zásady ako tento efektívny nástroj riadenia , využívať v praxi
 • Ciele a typy porád, priebeh, praktické otázky – stručné pomenovanie pravého významu
 • Zlaté pravidlá dobre zorganizovaných porád – profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, 6-kroková moderácia´
 • Vedenie prehľadných záznamov a zápisníc (presné, prehľadné a načas), evidencia a realizácia úloh, archivácia dokumentov (Kto, čo, kedy, prílohy, rozhodnutia, návrhy ai)
 • Najčastejšie chyby – deštruktívne prvky porady a účelné pravidlá, profesionalita, etiketa, bontón – konštruktívne prvky porady
 1. Komunikácia v kontexte prezentéra
 • Autenticky vyjadrované myšlienky, presvedčivá prezentácia idei, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov
 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, sebamotivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu
 • Efektívne kladenie otázok a aktívne počúvanie; aktívne vnímanie svojho publika, spolupráca
 • Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia
 • ÉTOS – LOGOS – PÁTOS – tri zložky rečníckeho umenia podľa Aristotela – silný a pevný postoj, sebaistý pri sedení, hlasitosť, dynamika reči, očný kontakt
 • Mirroring a časté bariéry budované chybami prvotného vnímania
 • Tajomstvo charizmy – viac vplyvu, viac úspechu
 1. Základné princípy výkonového koučovania v praxi
 • Koučovanie ako štýl vedenia, motivácie a tvorivej spolupráce s ľuďmi
 • Stanovovanie cieľov (pomenovávanie úloh, aby boli splniteľné) podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW, pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických krokov
 • Nácvik správneho zadefinovania cieľa/úlohy podľa SMARTer – reflexia a sebareflexia
 • Kladenia otázok na objasnenie popisu súčasnej situácie – kritické premenné ako nástroj k popisu reality a sebakoučovania
 • Formovanie a kladenie správnych otázok na generovanie možností riešení, vyjasnenie ďalšieho postupu, zainteresovania, prevzatia zodpovednosti
 1. Self coaching, využívanie koučovacieho princípu pre vlastnú motiváciu, jasnosť a realizovateľnosť cieľov
 • Poznanie a riadenie vlastných cieľov, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj
 • Sebarozvoj sebakoučovacím prístupom – hľadanie vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré rieši jednotlivec sám
 • Odstraňovanie vonkajších i vnútorných bariér, prekážok, ktoré bránia v postupe vpred za svojimi cieľmi a predstavami
 • Najlepšie riešenia sú tie Vaše – maximálne využívanie cenného potenciálu, ktorý má každý v sebe, využívať naplno a ďalej s ním pracovať
 • Využívanie unikátnej metódy Inner game a prevratných koučovacích techník

Témy sa opierajú tak ako o výstupy z praxe a kontinuálneho vzdelávania, tak o prevratné metódy vnútornej hry Timothyho Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností. Súčasťou sú prvky know how metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – jedného z najvyhľadávanejších európskych koučov orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti.

Forma vzdelávania:

 • Prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia, diskusia, interakcia, koučovací prístup
 • Súčasťou budú špeciálne cvičenia, úlohy a domáce zadania, ktoré umožňujú dokonalé prepojenie naučeného s praxou

Rozsah 2 dni: 9:00 – 16:00 hod

Cena zahŕňa:

 • Lektora
 • Študijné materiály, dotazníky, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Celodenné občerstvenie, vrátane teplého obeda
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

Lektor:
Erika Feketová

Termíny kurzov

13.09.2017 - 14.09.2017

Max 5-6 účastníkov

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Erika Feketová
mobil:
+421 903 221 *** zobraziť

email:
erika.feketova@... zobraziť


Adresa
Priemyselná 8 (office), 821 09 Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 221 *** zobraziť

mobil:
+421 903 221 *** zobraziť

email:
erika.feketova@... zobraziť

web: www.espiral.sk

Adresa
Espiral, s.r.o.
Priemyselná 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)