Detail kurzu

Porady pre výkonné tímy /Koučovanie a partnerský prístup/ (2 DNI)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Počuli ste už výraz HOPLAPO?

Gratulujte si, ak nie v súvislosti s Vašou poradou.

A čo tak, viesť PORADU tak, aby z toho mali účastníci skutočný osoh a ešte sa cítili aj inšpirovaní? Od teraz sa na porady tešiť a prísť pripravení?

Porada, ako skutočne efektívny nástroj riadenia

Intenzívny interaktívny tréning, zorganizujeme za účelom, ako doplnenia zručností pri organizovaní, vedení (moderovaní), sumarizovaní komunikovaných tém porady, tak pri efektívnom spracovávaní dôležitých informácií, písaní zápisníc, či už v priebehu, alebo následne po ukončení rokovania.

Zameriame sa tiež na dosahovania pracovných i osobných cieľov, výnimočných požadovaných výsledkov, pre úspešné pôsobenie v profesionálnej i osobnej sfére, prihliadajúc na špecifiká práce a osobnostný potenciál účastníkov kurzu.

Obsahom a metodikou tréningu, tiež sledujeme ciele:

 • Doplnenie a zdokonalenie manažérskych nástrojov inšpiratívneho člena tímu, získanie stability a načerpanie ideálneho pracovného elánu a efektívneho výkonu
 • Eliminovanie stresu, ktorého zdrojom býva i ľudské nedorozumenie, z dôvodov nedostatočnej spätnej väzby, neefektívneho delegovania, potreby získavania skupinovej zhody názorov, keď to tak jasné nie je
 • Zdokonalenie a rozvinutie komunikačných zručností z pohľadu prezentéra, či povereného moderovaním, negociácia (schopnosť rokovať win:win) a účinné riadenie konfliktov
 • Budovanie žičlivej atmosféry na pracovisku

Účastníci kurzov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny.

Obsah kurzu

Ide o rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním účinných koučovacích techník, aplikovaním cvičení a rozvojových hier, za aktívneho prepájania naučeného s praxou

Stručný obsah navrhovaných tém – návrh:

 1. Porady, pracovné stretnutia – TOP zásady ako tento efektívny nástroj riadenia , využívať v praxi
 • Ciele a typy porád, priebeh, praktické otázky – stručné pomenovanie pravého významu
 • Zlaté pravidlá dobre zorganizovaných porád – profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, 6-kroková moderácia´
 • Vedenie prehľadných záznamov a zápisníc (presné, prehľadné a načas), evidencia a realizácia úloh, archivácia dokumentov (Kto, čo, kedy, prílohy, rozhodnutia, návrhy ai)
 • Najčastejšie chyby – deštruktívne prvky porady a účelné pravidlá, profesionalita, etiketa, bontón – konštruktívne prvky porady
 1. Komunikácia v kontexte prezentéra
 • Autenticky vyjadrované myšlienky, presvedčivá prezentácia idei, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov
 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, sebamotivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu
 • Efektívne kladenie otázok a aktívne počúvanie; aktívne vnímanie svojho publika, spolupráca
 • Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia
 • ÉTOS – LOGOS – PÁTOS – tri zložky rečníckeho umenia podľa Aristotela – silný a pevný postoj, sebaistý pri sedení, hlasitosť, dynamika reči, očný kontakt
 • Mirroring a časté bariéry budované chybami prvotného vnímania
 • Tajomstvo charizmy – viac vplyvu, viac úspechu
 1. Základné princípy výkonového koučovania v praxi
 • Koučovanie ako štýl vedenia, motivácie a tvorivej spolupráce s ľuďmi
 • Stanovovanie cieľov (pomenovávanie úloh, aby boli splniteľné) podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW, pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických kro­kov
 • Nácvik správneho zadefinovania cieľa/úlohy podľa SMARTer – reflexia a sebareflexia
 • Kladenia otázok na objasnenie popisu súčasnej situácie – kritické premenné ako nástroj k popisu reality a sebakoučovania
 • Formovanie a kladenie správnych otázok na generovanie možností riešení, vyjasnenie ďalšieho postupu, zainteresovania, prevzatia zodpovednosti
 1. Self coaching, využívanie koučovacieho princípu pre vlastnú motiváciu, jasnosť a realizovateľnos­ť cieľov
 • Poznanie a riadenie vlastných cieľov, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj
 • Sebarozvoj sebakoučovacím prístupom – hľadanie vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré rieši jednotlivec sám
 • Odstraňovanie vonkajších i vnútorných bariér, prekážok, ktoré bránia v postupe vpred za svojimi cieľmi a predstavami
 • Najlepšie riešenia sú tie Vaše – maximálne využívanie cenného potenciálu, ktorý má každý v sebe, využívať naplno a ďalej s ním pracovať
 • Využívanie unikátnej metódy Inner game a prevratných koučovacích techník, koučovanie a efektívny brainstorming

Témy sa opierajú tak ako o výstupy z praxe a kontinuálneho vzdelávania, tak o prevratné metódy vnútornej hry Timothyho Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností. Súčasťou sú prvky know how metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – jedného z najvyhľadáva­nejších európskych koučov orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti.

Forma vzdelávania:

 • Prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia, diskusia, interakcia, koučovací prístup
 • Súčasťou budú špeciálne cvičenia, úlohy a domáce zadania, ktoré umožňujú dokonalé prepojenie naučeného s praxou

Rozsah 2 dni: 9:00 – 16:00 hod

Cena zahŕňa:

 • Lektora
 • Študijné materiály, dotazníky, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Celodenné občerstvenie, vrátane teplého obeda
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

Cieľová skupina

 • Manažér, tím líder, Scrum master, Asistent, Interní a externí školitelia
 • Osoby, ktoré chcú byť vždy IN a dokonale pripravené
Poznámka k cene

Individuálny, vysoko intenzívny One to One prístup: 351,-€/1 deň.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať