Kurz: Projektové riadenie (Akreditované MŠ)

Popis kurzu

  • pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéra,
  • oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o definovaní a plánovaní projektu, zostavení projektového tímu, riadení projektového cyklu, vytvorení správy o projekte a riadení rizík,
  • priblížiť metódy projektového riadenia a normy súvisiace s projektovým riadením,
  • poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú projektoví manažéri v praxi a možnosti riešenia,
  • nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti projektového manažmentu.


Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje vykonávať funkciu Projektového manažéra.


V cene sú zahrnuté náklady na lektorov, prenájom miestnosti, školiaci materiál, občerstvenie, 8x obed.Obsah kurzu

  • Základy projektového riadenia
  • Príprava a plánovanie projektov
  • Riadenie projektov
  • Zostavenie a riadenie projektového tímu
  • Manažment rizík

Bližšie informácie nájdete na www.cems.skKontaktná osoba


+421 46/547 49 68
cems@cems.sk


Organizátor