Kurz: Základy projektového riadenia

Popis kurzu

  • Oboznámiť účastníkov so základnými pojmami z oblasti projektového riadenia, zoznámia sa so znakmi projektu a klasifikáciou projektov
  • Tvorba životného cyklu projektu, jeho jednotlivé fázy
  • Základné modely životného cyklu projektu a faktory výberu vhodného modelu životného cyklu projektu
  • Účastníci sa oboznámia s jednotlivými metódami a technikami používanými pri projektovom riadení (sieťová analýza, CPM, PERT, paretov princíp, ganttov diagram a ďalšie)
  • Ukážka rozdielov medzi projektovým manažmentom a klasickým manažmentom


Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.


V cene sú zahrnuté náklady na lektorov, prenájom miestnosti, školiaci materiál, občerstvenie, obed.Obsah kurzu

  • Definovanie projektu
  • Životný cyklus projektu
  • Metódy, techniky a technická podpora projektového riadenia
  • Úlohy na projekte

Bližšie informácie nájdete na www.cems.skKontaktná osoba


+421 46/547 49 68
cems@cems.sk


Organizátor