Príprava a plánovanie projektov

Popis kurzu

 • Oboznámiť účastníkov s návrhom a prípravou projektu, s tvorbou štúdie uskutočniteľnosti (feasibility study) a procesom prípravy návrhu projektu
 • Účastníci sa oboznámia s tvorbou analýzy ovplyvňovateľov, problémov, cieľov a stratégií
 • Oboznámenie s metodikou logického rámca
 • Tvorba plánov rozsahu, termínov a nákladov na projekt
 • Plánovanie rizík
 • Tvorba ganttovho diagramu, swot analýzy, vennovho diagramu a pavúkovho diagramu


Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.


V cene sú zahrnuté náklady na lektorov, prenájom miestnosti, školiaci materiál, občerstvenie, 2x obed.


Obsah kurzu

 • Návrh a príprava projektu
 • Ohraničenie projektu a analýza súvislostí
 • Metodika logického rámca
 • Plánovanie rozsahu, termínov a nákladov
 • Vytvorenie procesu začiatku projektu

Bližšie informácie nájdete na www.cems.sk

Kontaktná osoba


+421 46/547 49 68
cems@cems.sk

Organizátor