Bratislava - mestská časť Nové mesto

Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Obsah seminára

Diferenciácia právnej úpravy civilného procesu – všeobecné východiská

 • Východiskové kritériá pre diferenciáciu civilného procesu
 • Vzájomný vzťah právnej úpravy sporového a mimosporového kódexu
 • Systematika zákona jej, význam, terminológia a jej odlišnosti od sporového kódexu
 • Záverečné a prechodné ustanovenia z pohľadu aplikačnej praxe a realizácie procesných úkonov

Základné princípy civilného mimosporového poriadku

 • Význam základných princípov pri aplikácii a interpretácii kódexu
 • Charakteristika vybraných princípov

Všeobecná časť CMP

 • výklad jednotlivých inštitútov vo svetle procesných podmienok a s reflexiou na zásadné rozdiely v právnej úprave v komparácii sporového konania
 • priebeh konania v prvej inštancii
 • opravné konanie v režime CMP

Vybrané konania v osobitnej časti CMP

 • Rodinnoprávne súdnictvo
 • Konania v právomoci notára ako súdneho komisára a novoty v právnej úprave
 • Konania vo veciach statusu fyzických osôb
 • Vykonávacie konanie vo veciach maloletých

Neodkladné opatrenia v CMP

 • Osobitosti právnej úpravy vo veciach mimosporového konania

Lektorky: JUDr. Romana Smyčková, PhD. Vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník. V roku 1985 úspešne ukončila Právnickú fakultu UK v Bratislave, kde po skončení ostala pôsobiť ako asistent na Katedre občianskeho práva najskôr so zameraním na rodinné právo, občianske právo hmotné a od roku 1994 dodnes s profiláciou na občianske právo procesné. V roku 1986 jej bol po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky udelený titul JUDr., v roku 2004 vedecko-akademická hodnosť PhD. Pedagogicky pôsobila aj na Akadémii policajného zboru SR, Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie Ekonomickej univerzity, na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, v súčasnosti pôsobí v obmedzenom rozsahu na Paneurópskej vysokej škole práva. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií vrátane učebných textov, praktických cvičebníc, komentárov k Občianskemu súdnemu poriadku a Exekučnému poriadku, spoluautorkou monografie venovanej ochrane práv maloletých v civilnom procese a spoluautorkou monografie venovanej zastúpeniu v súkromnom práve. Aktívne sa zúčastňuje viacerých významných domácich aj zahraničných vedeckých konferencií k aktuálnym otázkam civilného procesného práva. Od júla 2012 pôsobila ako členka, neskôr podpredsedníčka Rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku, v súčasnosti je členkou komisie pre rekodifikáciu súkromného práva v pracovnej skupine pre rodinné právo.

JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD.,LLM. Narodila sa 3. 9. 1982 v Bratislave. Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila s vyznamenaním v roku 2006. Rigoróznu skúšku vykonala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2006. V roku 2008 ukončila postgraduálne štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium úspešne ukončila v máji 2011 a bola jej udelená akademická hodnosť „philosophiae doctor“. V roku 2015 získala titul LLM in Corporate Law na Právnickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Ako asistent pôsobila na Katedre Občianskeho práva, Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rokoch 2006 až 2007. Od roku 2007 pôsobí na PEVŠ. Bola členkou rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva procesného. V súčasnosti je členkou rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na katedre občianskeho práva právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2010 je zapísaná v zozname SAK ako advokátka. Je členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva procesného a hmotného, otázkam exekučného práva, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej literatúre, pravidelne sa zúčastňuje na domácich, ako aj zahraničných konferenciách. Je spoluautorkou komentára k Občianskemu súdnemu poriadku a Exekučnému poriadku vydaného Nakladateľstvom C. H. Beck v Prahe a viacerých učebných textov.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre advokátov, koncipientov, právnych zástupcov firiem a spoločností, pracovníkov ministerstiev a štátnych inštitúcií.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)