Kurz: Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v roku 2017

Popis kurzu

Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie kreditné body priradené k podujatiu získa ten správca, ktorý sa na podujatí zúčastní. Ak ide o účasť s prednáškou, počet získaných bodov sa zdvojnásobuje. Rok 2017 prináša zmeny nielen vo vnútroštátnej úprave týkajúcej sa zmeny spôsobu vymáhania a uplatňovania nárokov veriteľov voči dlžníkom, ale aj v úprave v rámci práva Európskej únie.Obsah kurzu

Účastníci na seminári:

  • získajú jedinečný prehľad nariadení a konaní zavedenými nariadeniami, ktoré sú jednoduché a nízko nákladové a aj tak nie sú v praxi odborníkmi a ani verejnosťou využívané = zvýšenie povedomia,
  • oboznámia sa s jednotlivými tlačivami nariadení, ktoré sú prílohou týchto nariadení,
  • dozvedia sa tipy na zaujímavé stránky, kde je možné sa dostať k informáciám (dané stránky sú prevádzkované EÚ a obsahujú rôzne návody a príučky podporujúce konania zavedené nariadeniami,
  • nadobudnú praktický prehľad o zmenách, ktoré rok 2017 prináša.

OBSAH SEMINÁRA

1. Nariadenie o európskom exekučnom titule (nariadenie EET) Nariadením EET sa zavádza inštitút európskeho exekučného titulu, ktorý je vykonateľný v ktoromkoľvek členskom štáte bez potreby ďalšieho konania v štáte, v ktorom má byť európsky exekučný titul vykonaný. Európsky exekučný titul umožňuje voľný pohyb a vykonateľnosť rozhodnutí, súdnych zmierov a verejných listín o nesporných nárokoch vo všetkých členských štátoch; je to rýchly a účinný spôsob zabezpečenia vykonateľnosti bez časovo náročných a nákladných súdnych postupov. Nariadenie sa uplatňuje od 21.1.2005. 2. Nariadenie o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach Ďalšie z nových nariadení týkajúcich sa ochrany veriteľa je nariadenie o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov. Veriteľ má právo na základe tohto nariadenia o príkaze na zablokovanie účtov, z dôvodu zabránenia ohrozenia následného vymáhania veriteľovej pohľadávky prevodom alebo vybratím finančných prostriedkov, ktoré má dlžník na bankovom účte vedenom v členskom štáte, možnosť dosiahnuť vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov. Nariadenie sa uplatňuje od 18.1.2017. 3. Európske konanie o platobnom rozkaze Účelom tohto nariadenia je zjednodušiť a zrýchliť súdne konanie, ktorého predmetom je vymáhanie peňažných pohľadávok v cezhraničných sporoch, a zároveň znížiť náklady takéhoto súdneho konania. Nariadením o európskom platobnom rozkaze (EPR) sa zavádza konanie o európskom platobnom rozkaze, a zároveň sa ním stanovujú základné požiadavky na uvedené konanie. Nariadenie sa uplatňuje od 12.12.2008, zmena nariadenia je účinná od 14.07.2017. 4. Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu Nariadenie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (NHS) sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch s výnimkou Dánska. Nariadením NHS sa zaviedlo európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (v súčasnosti pohľadávka do 2.000,– EUR od júla 2017 do 5.000,– EUR), ktoré je alternatívnym spôsobom vymáhania pohľadávok súdnou cestou popri konaniach upravených právnym poriadkom členských štátov. Nariadenie sa uplatňuje od 1.1.2009, zmena nariadenia je účinná od 14.07.2017. 5. Nariadenie o konkurznom konaní Pôvodné nariadenie o konkurznom konaní (KK) obsahuje viaceré kolízne normy určujúce rozhodný poriadok v rôznych situáciách v rámci konkurzného konania. Nariadenie KK neunifikuje európske insolvenčné právo, resp. neharmonizuje predpisy upravujúce konkurzné (insolvenčné) konania v jednotlivých členských štátoch (s výnimkou úpravy právomoci likvidátora), ale ich koordinuje z dôvodu vyššej efektívnosti konkurzných konaní s cudzím prvkom s ohľadom na stabilný vývoj vnútorného trhu. S cieľom zabezpečiť účinnejšie vedenie cezhraničných insolvenčných konaní nahrádza pôvodné nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. 5. 2000, ktoré upravovalo problematiku konkurzného konania nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20.5.2015 o in­solvenčnom konaní (prepracované znenie) (nové nariadenie KK), ktoré sa bude uplatňovať na všetky insolvenčné konania začaté po 26. 6. 2017, s výnimkou článkov upravujúcich informácie o vnútroštátnom insolvenčnom práve a insolvenčnom práve EÚ a článkov o vytvorení a vzájomnom prepojení insolvenčných registrov. Na insolvenčné konania začaté pred 26. 6. 2017 sa bude naďalej uplatňovať pôvodné nariadenie KK. Nariadenie sa bude uplatňovať od 26.6.2017. Lek­torka: JUDr. Mária Sumková, PhD. je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Medzinárodnému právu súkromnému sa venuje od absolvovania programu LLP Erasmus na Aristotelovej Univerzite v Thessalonikách v Grécku. Magisterské štúdium ukončila záverečnou skúškou z medzinárodného práva verejného, európskeho práva a medzinárodného práva súkromného v roku 2010. Špecializáciu v oblasti medzinárodného práva súkromného preukázala aj obhájením Rigoróznej práce s názvom Voľba práva ako metóda právnej regulácie. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2016 obhájením dizertačnej práce na tému Teoreticko – právne aspekty určenia imperatívnych noriem a ich vplyv na právnu prax. V rámci svojej pedagogickej praxe pôsobila ako vysokoškolský pedagóg Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, kde sa venovala výučbe predmetov z oblasti medzinárodného práva súkromného. V rámci svojej pedagogickej praxe ďalej pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Technickej univerzite Ostrava a na Bankovním institúte vysoká škola BIVŠ. Autorka vydala viacero odborných článkov, svoje zručnosti v oblasti medzinárodného práva súkromného uplatňuje aj v praxi, na pozícii právnika v rôznych spoločnostiach.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor