Kurz: Pozitívne myslenie a sebamotivácia

Popis kurzu

Tréning sa realizuje kombináciou zážitkovej metódy a učenia, ktorá zaručuje aktívne zapojenie účastníkov o tréningového procese a tým trvalé výsledky. Lektor používa sebaexploračné techniky zamerané na pozitívne sebahodnotenie, posilnenie sebamotivácie a relaxáciu účastníkov. Tréning sa tiež modeluje na základe ich očakávaní, ktoré sa priamo zapracujú do obsahu tak, aby modelové situácie čo najviac zodpovedali reálnemu životu a praxi účastníkov.Obsah kurzu

  • Sebapoznanie – moje limity a zdroje
  • Sebahodnotenie s pozitívnou spätnou väzbou
  • Ja a moja motivácia
  • Syndróm vyhoretia a jeho prevencia
  • Možnosti bezprostrednej revitalizácie síl
  • Psychohygiena v pracovnom procese

Lektorka: Ing. Ľubica Karetková. Riaditeľka poradenskej spoločnosti BPM Slovakia, s.r.o. V oblasti vzdelávania dospelých pôsobí už 20 rokov. Rozvíja a tvorí nové vzdelávacie projekty zamerané na rozvoj a zlepšenie komunikačných zručností, posilnenie zdravého sebavedomia a uvedomenia si vlastných síl a potenciálu rozvoja.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor