Kurz: Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018

Popis kurzu

Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2017. Obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů.Obsah kurzu

ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE 2017 a v roce 2018: Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2018 – pojmy minimální a zaručená mzda – dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.

SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚN – rok 2018: Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 zákoníku práce a § 299 OSŘ – v roce 2017 a 2018 – porovnání – povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu – uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele – povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2018, určení jednotlivých třetin – vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby – ukázky výpočtů srážek.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2018: Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně – minimální vyměřovací základ 2018 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ – okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců – kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu – odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů – pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány – odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2018: Maximální vyměřovací základ – zrušení – započitatelnost příjmů pro odvod pojistného – zákon o provádění sociálního zabezpečení 2018 – výše sazeb pojistného v roce 2018 – sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného – dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění – osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění 2018 – dobrovolná platba na nemocenské pojištění.

NÁHRADY MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI V ROCE 2018: Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – nové redukční hranice pro rok 2018 – komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti – karenční doba a její zrušení – porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů – možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele – postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018 – zásadní změny od 1. 2. 2018 a v průběhu roku Komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 a v roce 2018 – porovnání – nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění – podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – nová dávka „otcovská dovolená“ – rozhodné období v roce 2018 – kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši – součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení.

Ošetřovné na dlouhodobě nemocného člena rodiny – další dávka nemocenského pojištění s platností v průběhu roku 2018.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ – zásadní změny 2018: Podmínky nároku na důchody – splnění odpracované doby – předčasný starobní důchod – předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu – redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017 a v roce 2018 – porovnání.

DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE zásadní změny 2018: Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 2018, další změny v daňové oblasti, příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění – tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE změny v roce 2017 a 2018: Nekolidující zaměstnaní – uchazeč o zaměstnání, připravované změny v zákoně o zaměstnanosti – zpřísnění podmínek při činnosti agenturního zaměstnání – další změny.

DALŠÍ INFORMACE PRO ROK 2018: Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2018 – aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.

Diskuze, odpovědi na dotazy.Cieľová skupina

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.Poznámka k cene

kód: 1703740 - 1 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 170374A - 3 591 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170374B - 5 103 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170374C - 6 426 Kč + DPHKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz